اخبار آموزشی

حذفیات رسمی کنکور 1401 به صورت کامل

حذفیات رشته های انسانی ، ریاضی و تجربی ، زبان و هنر ۱۴۰۱

حذفیات کنکور 1401 تمام رشته های آزمون سراسری

همه ساله با شروع تب کنکور داوطلبین سعی می کنند با پیدا کردن منابع و برنامه ریزی درست خود را به هدف خود که موفقیت در کنکور سراسری است نزدیک کنند. در این بین هر ساله سازمان سنجش برای کم کردن حجم درسی که داوطلبین نیاز دارند مطالعه کنند، با حذف کردن بخشی از دروس، به داوطلبین کمک نماید. این حذفیات معمولا هر سال تغییر می کند و به طور مداوم برای هر سال اطلاع رسانی می شود. حال می خواهیم در این مطلب به حذفیات کنکور 1401 بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

امسال تمام داوطلبین دارای نظام جدید و قدیم بایستی به صورت نظام جدید کنکور خود را بر گزار کنند. داوطلبین تا روز آزمون فرصت دارند با برنامه ریزی برای کنکور و مطالعه منابع سال به سال خود را برای آزمون آماده کنند. به همین منظور و برای بهبود آمادگی و کم کردن استرس و حجم دروس داوطلبین، سازمان سنجش طبق جدولی دروسی که حذف شده اند را بیان کرده است. ما سعی کرده ایم که این حذفیات را به صورت درس به درس و رشته به رشته برای شما توضیح دهیم. پس با ما همراه باشید.

شما قبل از هر چیز نیاز دارید که با منابع کنکور آشنا شوید که ما بهترین منابع کنکور را برای شما جمع آوری کرده ایم.

نکته ی خیلی مهمی که وجود دارد این است که طراح سوال مجاز به طرح سوال از این مباحث نیست اما دیده شده که برخی موارد بصورت غیر مستقیم نیز از مباحث تحلیلی (نه حفظی) حذفیات هم سوالات ترکیبی مطرح شود .

دانلود حذفیات آزمون سراسری به صورت فایل pdf

دانلود فایل حذفیات کنکور

حذفیات عمومی کلیه رشته ها انسانی ، ریاضی و تجربی ، زبان و هنر ۱۴۰۱

حذفیات دروس عمومی و مشترک کلیه رشته هایی که در آزمون سراسری۱۴۰۱ نباید از آنها سوال طرح شود به شرح زیر است:

نام كتاب كد كتاب پايه تحصيلي سال چاپ حذفيات
فارسي 2 111211 يازدهم 99 – بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي
درسي، طرح سوال از بخشهاي گنج حكمتها، روان

خوانيها و شعرخوانيها كتاب فارسي ( 2مطابق با
برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
انگليسي 2
مشترك كليه رشتههاي
متوسطه نظري
99 يازدهم 111211 – بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي
درسي، طرح سوال از بخش:
What you learnedتمام دروس كتاب انگليسي2
(مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
جغرافياي ايران
مشترك كليه رشتههاي
متوسطه نظري
91 دهم 111211 مطالب بيشتر بدانيم، بينديشيم، براي مطالعهه، توضهيحات
زير نويسها
، نقشهها مدلها، آمار ارقام مندرج در جد لهها
نمودارها
” ” اژهنامههاي پيوست كتاب

حذفیات مشترک رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک برای کنکور 1401

نام كتاب كد كتاب پايه
تحصيلي
سال
چاپ
حذفيات
شيمي 1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
91 دهم 111211 – پرس از محتواي در ميان تارنما، تفكر نقّادانه آيا ميدانيد.
– حفظ كردن معادله هاي شيميايي.
– حفظ كردن نام فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده
رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36در جدول تناوبي.
شيمي 2
علوم تجربي
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111211 – پرس از محتواي در ميان تارنما، تفكر نقّادانه آيا ميدانيد.
– نامگذاري تركيب هاي آلي بجز آلكانها.
– حفظ كردن نام فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده
رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36در جدول تناوبي.
– حفظ كردن معادله هاي شيميايي.
بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همهگيري كوويد11
براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش
و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي، طرح سوال از
مباحث زير در كتاب شيمي ( 2مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
فصل اول:
از آغاز فصل تا ابتداي خود را بيازما ييد ص ، 2پيوند با صنعت ص ، 12
عنصرها به چه شكلي در ببيعت يافت مي شوند ص ، 11جريان بين محيد زيست
جامعه ، نفت هديه اي شگفت انگيز تا ابتداي ص ، 11پيوند با صنعت ص 41
فصل دوم: آغاز فصل تا انتهاي خود را بیازما يید ص ، 51پیوند با صنعت ص
،62کاوش کنید ص ، 78پیوند با رياضی ص ، 82تمرين ها دوره ای
شماره 2و3
فصل سوم: از آغاز فصل تا ص ، 111پیوند با زندگی ص ، 115پلیمر سبز تا
ص ، 119تمرين 6از تمرين های دوره ای
شيمي 1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112211 – پرس از محتواي در ميان تارنما، تفكر نقّادانه آيا ميدانيد.
– حفظ كردن نام فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده
– حفظ كردن معادله هاي شيميايي.
رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36در جدول تناوبي.
زمينشناسي
علوم تجربي
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111212 – بيشتر بدانيدها مفاخر ايران جهان
بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همهگيري كوويد11
براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت
آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي
درسي، طرح سوال از مباحث زير در كتاب زمين شناسي (مطابق با
برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
فصل-1صفحات 21 -21فصل2صفحات 39 -23فصل-3صفحات -11-42-41
12
11فصل-4صفحات 2119فصل-5صفحات -86-73فصل-6صفحات11119
111-112-111-111
صفحات7فصل

 

رياضي 1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
91 دهم 111211 تمام مطالب بخ خواندنيهاي كتاب
عربي، زبان
قرآن1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
91 دهم 111211
-1بخ «البحث العلمي»
-2ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، مفرد مذكر غائب يا اّ ل شخص مفرد.
-1تشخيص فعل ثسثي مجرّد از ثسثي مزيد
-4تشخيص فعل لازم متعدي
عربي،زبانقرآن2
علوم تجربي
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111211
-1بخ «المعربات الفارسية»
-2بخ «البحث العلمي»
عربي، زبان
قرآن1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112211
-1بخ «البحث العلمي»
-2بخ «خوب است بدانيم» صفحه 11
-1تشخيص اسلوب حصر
دين زندگي1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
91 دهم 111214 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كسس توسهد دانه آمهوزان دادن
نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شده است، به هيچ جه
مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بهدانيم» ، «پاسهخ سهؤالات شهما»، « پيشهنهاد»، «دانه
تكميلي»«معرفي كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» برداشتها.
دين زندگي2
علوم تجربي
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111214 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كسس توسد دان آموزان دادن
نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شده است، به هيچ جه
مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بدانيم» ، «پاسخ سؤالات شما»، « پيشنهاد»، «دان
تكميلي» «معرفي كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» برداشتها.
دين زندگي1
علوم تجربي
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112214 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كسس توسد دان آموزان دادن
نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شده است، به هيچ جه
مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بدانيم» ، «پاسخ سؤالات شما»، «پيشنهاد»، «دان
تكميلي» «معرفي كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» برداشتها

 

حذفیات دروس گروه ریاضی برای کنکور 1401

گروه ریاضی یکی از پنج گروه آزمون سراسری به همراه تجربی، انسانی، هنر و زبان است که همه ساله داوطلبین زیادی دارد. دروس عمومی این گروه شامل عربی، ادبیات، دینی و زبان بوده که به همراه دروس تخصصی، محتوای آزمون را فراهم می کنند. برای این گروه هنوز به طور رسمی حذفیاتی منتشر نشده اما آن چه عیان است حذفیات قطعی است که به شرح زیر است:

نام كتاب كد كتاب پايه تحصيلي سال چاپ حذفيات
فيزيك 1
رياضي فيزيك
111219 دهم 91
-1تاريخ علمها ،پانويسها، خوب است بدانيدها، نتيجة فعاليتهاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه
د ر از هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي منهدرج در برخهي از پرسه هها
مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
-2در بسياري از قسمتهاي كتهاب درسهي، محهد ديتههايي در آمهوزش
ارزشيابي بيان شده است كه در براحي سؤالات الزاما رعايت ميشوند، ماننهد
بررسي حالتهايي كه نير ها هم راسهتا يها عمهود بهر ههم نيسهتند يها كليهة
حالتهايي كه در آنها نياز به تجزية بردار است، جزء اههداف برنامهه درسهي
اين كتاب نبوده الزاما در براحي از آنها سوال براحي نشود.
فيزيك 2
رياضي فيزيك
111219 يازدهم 99 -1تاريخ علمها، پانويسها، خوب است بدانيدها، نتيجة فعاليتههاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه
د ر از هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي منهدرج در برخهي از پرسه هها
مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
-2در بسياري از قسمتهاي كتهاب درسهي، محهد ديتههايي در آمهوزش
ارزشيابي بيان شده است كه در براحي سؤالات الزاما رعايت ميشوند، مانند
بررسي حالتهايي كه نير ها ميدان هاي الكتريكي هم راستا يا عمود بر هم
نيستند يا حل مدارهاي چند حلقههاي كهه در حلقههههاي مختلهف از بهاتري
استفاده ميشود همچنين ساير به هم بستنهاي مقا متها به غير از به هم
بستن متوالي موازي جزء اهداف برنامه درسي اين كتهاب نبهوده الزامها در
براحي از آنها سوال براحي نشود.
-1
بر اساس برنامه درسي توليد شده در شدرايط قرمدز همدهگيدري
كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شدده از
سوي وزارت آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از
كتابهاي درسي، طرح سوال از مباحث زير در كتاب فيزيك ( 2مطدابق
با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
– فصل اول(چگالي سطحي بار الكتريكي، از صفحه 21تا ،)92
– فصل دوم (تغيير مقاومت ويژه با دما، از صفحه ،2تا ابتداي بخدش
،)0
– فصل سوم (بخش )6
– فصل چهارم (بخش )0و پرسش ها و مسئله هاي مرتبط با آنها

 

فيزيك 1
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112219 – تاريخ علمها ،پانويسها، خوب است بدانيدها، نتيجة فعاليتههاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه
د ر از هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي منهدرج در برخهي از پرسه هها
مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
– در بسياري از قسهمتههاي كتهاب درسهي، محهد ديتههايي در آمهوزش
ارزشيابي بيان شده است كه در براحي سؤالات رعايت ميشوند.مانند بررسي
حالتهايي كه نير ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كلية حالتهايي كهه
در آنها نياز به تجزية بردار است ، جزء اهداف برنامه درسي اين كتاب نبهوده
الزاما در براحي از آنها سوال براحي نشود.
هندسه 1
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111211 تمام مطالب بخ خواندنيهاي كتاب
هندسه 2
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 111211
هندسه 1
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112211
حسابان 1
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111214
حسابان 2
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112214
رياضيات گسسته
رياضي فيزيك
1411 د ازدهم 112211
آمار احتمال
رياضي فيزيك
99 يازدهم 111211

 

حذفیات دروس گروه تجربی برای کنکور ۱۴۰۱

داوطلبین این گروه اکثریت خواستار قبولی در رشته پزشکی هستند اما این گروه علاوه بر سختی زیادی که دارد حجم دروسش نیز بسیار زیاد است. به همین علت سازمان سنجش سعی می کند با کم کردن حجم دروس این گروه به داوطلبین کمک زیادی نماید تا بتوانند روی مباحث سخت تر تمرکز کنند. حذفیات دروس گروه تجربی به شرح زیر می باشد:

مباحث حذف شده در کنکور ۱۴۰۱ که جز حفظیات هست رو نخوانید ولی قسمت های تحلیلی را حتما مطالعه فرمایید .

زيست شناسي 1
علوم تجربي
91 دهم 111211 – مطالبي كه با عنوان«بيشتر بدانيد» « اژه شناسي» مشخص شدهاند.
– پرس هاي عددي محاسباتي به هرشكل در هر سطحي .
– فرمول ساختاري مواد شيميايي.
– پرس از شكلهايي كه با «غيرمجاز بودن برح سهؤال» در كتهاب درسهي
مشخص شدهاند.
زيست شناسي 2
علوم تجربي
99 يازدهم 111211 – مطالبي كه با عنوان«بيشتر بدانيد» « اژه شناسي» مشخص شدهاند.
– پرس هاي عددي محاسباتي به هرشكل در هر سطحي .
– فرمول ساختاري مواد شيميايي.
– پرس از شكلهايي كه با «غيرمجاز بودن برح سهؤال» در كتهاب درسهي
مشخص شدهاند.
– بر اساس برنامه درسي توليدد شدده در شدرايط قرمدز همدهگيدري
كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شدده
از سوي وزارت آمدوزش و پدرورش مبندي بدر اعدلام مطالعده آزاد
بخشهايي از كتابهاي درسي،
طدرح سدوال از مباحدث زيدر در كتداب
زيست شناسي
( 2مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
فصل :1
از اعتيادتا سر نخاع
فصل :2
از بيماريهاي چشمتا سر شنوايي تعادل
فصل :3
از تشكيل تخريب استخوانتا سر مفصلدر گفتار 1
از
انواع ياختههاي بافت ماهيچهايتا سر حركت در جانوراندر گفتار2
فصل :4
از ساير غدد در ن ريزتا آخر فصل
فصل :5
از ايدز نگاهي دقيقتر به ايمني اختصاصيتا آخر فصل
فصل :6
از تشخيص درمان سربانتا آخر گفتار 2
فصل :7
از صوتتگاريتا آخر گفتار 1
از
تغذيه حفاظت جنينتا آخر فصل
فصل :8
از تخصصيافتههاتا آخر گفتار1
ميوههاي بد ن دانهاز گفتار 1
فصل 9
از
دفاع شيمياييتا آخر فصل
زيست شناسي 1
علوم تجربي
1411 د ازدهم 112211 – مطالبي كه با عنوان«بيشتر بدانيد» « اژه شناسي» مشخص شدهاند.
– پرس هاي عددي محاسباتي به هرشكل در هر سطحي.
– فرمول ساختاري مواد شيميايي.
– پرس از شكلهايي كه با «غيرمجاز بودن برح سهؤال» در كتهاب درسهي
مشخص شدهاند.

 

نام كتاب كد
كتاب
پايه
تحصيلي
سال
چاپ
حذفيات
فيزيك 1
علوم تجربي
111214 دهم 91 – تاريخ علمها، پهانويسهها، خهوب اسهت بدانيهدها، نتيجهة فعاليهتههاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه د ر از
هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي مندرج در برخي از پرس هها مسهائل كهه بهه
ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
– در بسياري از قسمتهاي كتاب درسي، محهد ديتههايي در آمهوزش ارزشهيابي
بيان شده اسهت كهه در براحهي سهؤالات الزامهاً رعايهت مهيشهوند. ماننهد بررسهي
حالتهايي كه نير ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يها كليهة حالهتههايي كهه در
آنها نياز به تجزية بردار است ، جزء اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده الزامها در
براحي سوالات مد نظر قرار نمي گيرد.
فيزيك 2
علوم تجربي
111244 يازدهم 99 – تاريخ علمها ،پهانويسهها، خهوب اسهت بدانيهدها، نتيجهة فعاليهتههاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه د ر از
هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي مندرج در برخي از پرس هها مسهائل كهه بهه
ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
– در بسياري از قسمتهاي كتاب درسي، محد ديتهايي در آموزش ارزشيابي
بيان شده است كه در براحي سؤالات الزاما رعايت ميشوند. مانند بررسي
حالتهايي كه نير ها ميدان هاي الكتريكي هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل
مدارهاي چند حلقهاي كه در حلقههاي مختلف از باتري استفاده ميشود همچنين
ساير به هم بستنهاي مقا متها به غير از به هم بستن متوالي موازي جزء اهداف
برنامه درسي اين كتاب نبوده الزاما در براحي سوالات مد نظر قرار نميگيرد
بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همهگيري كوويد11
براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت
آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از مباحث بخشهاي زير از كتاب درسي فيزيك ( 2مطابق با
برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
– فصل اول (بخش هاي 1و ،)11
– فصل دوم (بخش .)9
– فصل سوم (بخش هاي 6و )14و پرسش ها و مسئله هاي مرتبط با آنها
فيزيك 1
علوم تجربي
1411 د ازدهم 112244 – تاريخ علمها ،پهانويسهها، خهوب اسهت بدانيهدها، نتيجهة فعاليهتههاي تحقيقهي،
جد لها، پيوستها، اژهنامهها، ابسعات دادههاي ريز جزئي تصا ير كهه د ر از
هدف اصلي تصويرند، نيز دادههاي مندرج در برخي از پرس هها مسهائل كهه بهه
ذهن سپردن آنها ضر رتي ندارد
.
– در بسياري از قسمتهاي كتاب درسي، محهد ديتههايي در آمهوزش ارزشهيابي
بيان شده اسهت كهه در براحهي سهؤالات الزامها رعايهت مهيشهوند. ماننهد بررسهي
حالتهايي كه نير ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يها كليهة حالهتههايي كهه در
آنها نياز به تجزية بردار است ،جزء اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده الزامها در
براحي سوالات مد نظر قرار نمي گيرد
رياضي 2علوم تجربي 111211 يازدهم 99 تمام مطالب بخش خواندنيهاي كتاب
رياضي 1علوم تجربي 112211 د ازدهم 141

حذفیات دروس گروه انسانی برای کنکور 1401

یکی دیگر از دروس مورد علاقه ی داوطلبین انسانی است. معمولا متقاضیان این رشته علاقه مند به معلمی، وکالت و رشته های مرتبط هستند. این گروه نیز حجم مطالب زیادی دارد. حذفیات این گروه به شرح زیر خواهد بود:

نام كتاب كد كتاب پايه تحصيلي سال چاپ حذفيات
دين
زندگي 1
ادبيات
علوم انساني
دهم 111211 91 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كهسس توسهد دانه آمهوزان
دادن نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شهده اسهت،
به هيچ جه مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بدانيم» ، «پاسخ سؤالات شما»، « پيشنهاد»، «دانه
تكميلي» «معرفي كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» برداشتها.
دين
زندگي 2
ادبيات
علوم انساني
99 يازدهم 111211 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كسس توسد دان آموزان
دادن نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شده است،
به هيچ جه مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بدانيم» ، «پاسخ سؤالات شما»، « پيشنهاد»، «دان
تكميلي» «معرفي كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» برداشتها.
.4
بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همهگيري كوويد11
براي سال تحصيلي 1911 -1044و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت
آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از دروس ( 11،12،1،،17جهاد در راستاي ولايت ظاهري،عصر
غيبت امام زمان،رهبري و مردم ، زمينه هاي پيوند) كتاب دين و زندگي
انساني (2مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
دين
زندگي 1
ادبيات
علوم انساني
1411 د ازدهم 112211 .1آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كسس توسد دان آموزان
دادن نمره قرائت به آنان( 4نمره از 21نمره ارزشيابي پاياني) گنجانده شده است،
به هيچ جه مفهوم ، محتوا ترجمة آيات مد نظر نيست.
.2فعاليتهاي داراي عسمت * (ستاره )
.1محتواي بخ هاي «بيشتر بدانيم»،« پيشنهاد»، «دان تكميلي» «معرفي
كتاب» ،« فيلم» ، « پا رقيها» «برداشتها».

 

نام كتاب كد كتاب پايه تحصيلي سال چاپ حذفيات
عربي، زبان قرآن 1
علوم انساني
111212 دهم 91
-1بخ «البحث العلمي»
-2ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخهاببين . .. (بهه جهاي
اصطسح للغائب، اصطسح مفرد مذكر غائب ذكر شود.)
عربي، زبان قرآن 2
علوم انساني
99 يازدهم 111212
-1بخ «للمطالعة» صفحات 11 12
-2بخ «البحث العلمي»
عربي، زبان قرآن 1
علوم انساني
1411 د ازدهم 112212
-1بخ «خوب است بدانيم» صفحه 11
-2تشخيص اسلوب حصر
علوم فنون ادبي2
علوم انساني
1199 يازدهم 111211 – بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از مباحث خودارزيابيها و كارگاههاي
تحليل متن كتاب علوم و فنون(( )2مطابق با برنامه
وضعيت قرمز) مجاز نيست.
فلسفه 1
رشته علوم انساني
111221 يازدهم 99 – فعاليت هاي در ن متن كه با عسمت * مشخص شده اند
– مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است
– پا رقي ها
– مطالب مربوط به مطالعه
– بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از مباحث دروس 6 ،، ،0و 8از كتاب فلسفه
(( )1مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
فلسفه 2
رشته علوم انساني
1411 د ازدهم 112221 – فعاليت هاي در ن متن كه با عسمت * مشخص شده اند
– مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است.
– پا رقي ها؛
– مطالب مربوط به مطالعه؛
منطق
رشته علوم انساني
91 دهم 111221 – پيرا بندهاي آبي ستاره دار؛
– حكايت ها؛
– پا رقي ها؛
– صفحات «آنچه در اين بخ مي خوانيم»؛
– صفحات
عنا ين بخ ها؛
– فرهنگ اصطسحات؛

 

جامعهشناسي 2
علوم انساني
99 يازدهم 111222 مطالب بخوانيم بدانيم” ” ببينيم بدانيم.
– بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از مباحث زير در كتاب جامعهشناسي 2
(مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست:
– مطالب درس 7بطور كامل
– مطالب درس 11مبحث بحران هاي زيست محيطي
جغرافياي 2
علوم انساني
99 يازدهم 111211 – مطالهب بيشهتر بهدانيم، بينديشهيم، بهراي مطالعههه،
توضيحات زير نويسها، نقشهههها مهدلهها، آمهار
ارقام مندرج در جد لها نمودارها
” ” اژهنامههاي پيوسهت
كتاب
جغرافياي(1كاربردي)
علوم انساني
1411 د ازدهم 112211
تاريخ 1
علوم انساني
91 دهم 111219
.1تمامي مطالب ذيل عنوانهاي «بيشتر بدانيم» «يك
توضيح»
.2تمامي مطالب مندرج در جد ل
.1تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خد زمان، نقشهها
تصا ير تاريخي ساير نمودارها
.4متن مطالب تمامي فعاليتها به يژه فعاليتهاي ذيل
عنوان «بررسي شواهد مدارك»؛
تاريخ 2
علوم انساني
111219 يازدهم 99
.1تمامي مطالب ذيل عنوانهاي «بيشتر بدانيم» «يك
توضيح»
.2تمامي مطالب مندرج در جد ل
.1تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خد زمان، نقشهها
تصا ير تاريخي ساير نمودارها
.4متن مطالب تمامي فعاليتها به يژه فعاليتهاي ذيل
عنوان «بررسي شواهد مدارك»؛
،. بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز
همهگيري كوويد 11براي سال تحصيلي 1911 -1044و
بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهاي درسي،
طرح سوال از مباحث دروس ، 1و 16كتاب تاريخ 2
(مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.

 

تاريخ 1
علوم انساني
1411 د ازدهم 112219
.1تمامي مطالب ذيل عنوانهاي «بيشتر بدانيم» «يك
توضيح»
.2تمامي مطالب مندرج در جد ل
.1تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خد زمان، نقشهها
تصا ير تاريخي ساير نمودارها
.4متن مطالب تمامي فعاليتها به يژه فعاليتهاي ذيل
عنوان «بررسي شواهد مدارك»؛

حذفیات دروس گروه معارف اسلامی برای کنکور ۱۴۰۱

این گروه باید در آزمون علوم انسانی شرکت نماید اما به هر طریق سازمان سنجش هر ساله برای این گروه  حذفیات جداگانه ای تعیین می کند. این حذفیات به شرح زیر هستند:

نتیجه گیری پایانی در مورد حذفیات کنکور سراسری

باید دقت نمود یکی از راه های موفقیت در آزمون سراسری تسلط بر روی حذفیات است با اینکه نباید این حذفیات سوال داده شود  ممکن است است به طور غیر مستقیم همانند سالهای گذشته از آن سوال طرح شود پس با بعد از تسلط به مباحث پر اهمیت تر و اصلی میتوانید این مباحث حذفی را نیز مرور کنید.

یکی دیگر از راه های موفقیت برنامه ریزی کنکور به روش رتبه اولی ها و مقابله با تنبلی می باشد. با این روش ها شما می توانید بهترین عملکرد خود را داشته باشید.

دانلود حذفیات آزمون سراسری به صورت فایل pdf

دانلود فایل حذفیات کنکور

از این که با ما همراه بودید سپاسگزاریم.

طرح کلاس مشاوره بهار

نوشته های مشابه

18 دیدگاه

 1. سلام استاد.شروع صفری ها که بعد چندسال دوری از درس شروع به خوندن کردند برای هر مبحث ادبیات از چه کتاب هایی استفاده کنند؟پایه ضعیف

  1. سیر تا پیاز گاج درس به درس / هفت خوان خیلی سبز برای مبحثی

   1. از کتابهای نشر دریافت هامون سبطی مباحث قرابت و ارایه نمیشه استفاده کرد؟

 2. استاد بنظرتون حذفیات زیست رو بخونیم؟
  چون احتمال ترکیبی بدن هست ممکنه اعتیاد اثراتش جاهای مختلف سوال بیاد.
  ممنون

 3. سلام استاد خسته نباشید
  میخواستم نظرتون رو راجع به دوره نوبل ماز بدونم

  1. سلام
   ماز برای زیست فیلم و آزمون خوبی داره
   آزمون های جامع ( دوران جمع بندی ) کنکورش هم خوبه

 4. سلام وقتتون بخیر با توجه ب حذفیات دین و زندگی الان یعنی آیات رو دیگه نیاز نیس معنا و مفاهیمش رو یاد بگیریم ؟ واسه تستایی ک مثلا میگفت فلان اینه با کدوم گزینه در ارتباطه؟

  1. مفاهیم و آیات خوانده بشه ولی متن اش نه
   در حذفیات کنکور هرچیزی حفظی و توصیفی هست و حذف شده رو نخوان

 5. سلام استاد خداقوت🙏💪
  روز مرد و پدر رو بهتون تبریک میگم🌹🙏🌺 ان شاالله همیشه سالم و موفق باشید🙏💚🌟
  استاد راستش میخواستم یکم باهاتون صحبت کنم
  تو عمرم تاحالا این جوری نشده بودم
  یه حس ترسیدن از شکست دوباره اومده تو ذهنم و روانم بهم ریخته.
  البته یک هفته هیت اومیکرون گرفتم خیلی اومده سراغم این فکره😑
  استاد من پشت کنکوریم
  سالهای دبیرستان بوه زرنگ مدرسه بودم
  با ضریب هوشی بالا از یه روستای دور افتاده که بدلیل نداشتن امکانات نتونستم شهر در مدرسه تیزهوشان درس بخونم.
  سه ساله پشت کنکور موندم دست خودمم نبود همش سردرد شدید داشتم و..
  بعد از دوسال رفتن دکتر تازه تشخیص داده سده سرم عفونت کرده😔 و همین عفومت زیاد باعث کم حافظه ای و بی دقتیم شده
  و الان داشتم میگفتم مگه میشه یه آدم با اون پیشینه قوی مغزش نکشه کنکور قبول بشه. خیلی سختی کشیدم ایتاد
  خیلی سرکوفت خوردم
  از همه استاد. الان خیلی ناراحتم استاد 😔 من چون مکان مطالعه نداشتم مجبور بودم
  برم تو حیاط یه گوشه انباری که از یه طرف سقفش آب می چکید و از یه طرف زیر اندازم خیس شده بود از بارون درس بخونم و این عفونت کردن مغز سرم بخاطر همین سرما های پیاپی و چندین ساله هست
  الانم مکان ندارم درس بخونم و بازم همون جا از سرما اومیکرون هم گرفتم 😔😔😓
  استاد الان این هفته که اومیکرون گرفتم تقریبا نتونستم درس بخونم و خیلی می ترسم بازم زحمت بکشم و…
  اما آخرش بازم قبول نشم رشته مورد علاقه ام😩😩
  دلسرد شده از درسام
  واقعا دیگ تحمل این همه رنج رو ندارم😭
  هزینه دوا درمونم زیاد شده اما باید یه جای گرم باشم تا داروها جواب بدن
  اما استاد بازم همون انباری سرد و تاریک و بی روح که به مانند سیاه چال می مونه حتی پنجره هم نداره😓
  پدرم به رحمت خدا رفته
  استاد یه چیزی بگید آروم شم بخدا این حق من نبوده
  دوستام وارد علوم پایه شدن اما من بخاطر شرایط زندگیم هنوز پشت کنکور موندم😭😭

  1. سلام
   عید شما هم مبارک عزیز جان
   پر تلاش و پیوسته مطالعه از بخش های تست خیز و ساده تر داشته باشی حتما میتونی خودت برسونی به همه چیز

  2. غصه نخور منم پست کنکورم من متاسفم برای اونایی که با آه منفعت میبرن ولی تو با وجود ناراحتی هات حتی اگه توانایی کاری داشته باشی بازم شکست میخوری احساسات ما خیلی زود گذره دائم درحال تغییره پس گول ناراحتی رو نخور نزار جسمت رو بی حال کنه❤️

 6. سلام استاد افشار
  رئیس سنجش تو مصاحبشون گفتن ک دانش آموزانی ک در کانال های تلگرامی کنکوری عضون ،ب هعنوان تقلب محسوب میشه و از ازمون حذف میشن
  ایا منظورشون ،شامل کانالهای ازمون قلمچی میشه ک ما ک ازمون نمیریم تو خونه میزنیم یا نه؟؟
  احتماله اینکه بگن اون کانالها هم شاملش میشه ک هست استاددد😭😭😭
  استاد منظورشون چی بوده از ایننن حرف 😭😭😭😭😭😭

  1. سلام
   اینم از اون حرفاست ها

   سنجش هم اومد ی چیزی بگه …
   کانال تلگرامی فروش سوال اگر داریم که جلوش بگیرید و اگر نداریم و الکی هست که چرا قبولی باطل میکنید

  2. اونا که نمیان دونه دونه چک‌کنن بچه ها رو انقدر حواسشون به گند کاری هاشون پرته که نمیفهمن خیلی مسخره اس این حرف

 7. سلام ببخشید میخواستم بپرسم اونجایی که نوشته مطابق برنامه آموزشی کرونا وضیعت قرمز فلان فلان یعنی چی؟ اونا فقط برای مدرسه هستن یا برای کنکور هم حذفن؟ لطفا جواب بدین سریع

  1. حذفیات مدرسه و کنکور اگر شرایط علمی امروزت خیلی خوب نیست کلا نخوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دکمه بازگشت به بالا