2 روز پیش

  آزمون جمعبندی دروس عمومی کنکور

    مرکز مشاوره ی تحصیلی علیرضا افشار در راستای استفاده ی هر چه بهتر دانش آموزان از دوران پر اهمیت…
  2 روز پیش

  آزمون جمعبندی دروس اختصاصی کنکور رشته ی تجربی

    مرکز مشاوره ی تحصیلی علیرضا افشار در راستای استفاده ی هر چه بهتر دانش آموزان از دوران پر اهمیت…
  2 روز پیش

  آزمون جمعبندی دروس اختصاصی کنکور رشته ی ریاضی

    گروه مشاوره ی تحصیلی علیرضا افشار در راستای استفاده ی هر چه بهتر دانش آموزان از دوران پر اهمیت…
  2 روز پیش

  آزمون جمعبندی دروس اختصاصی کنکور رشته ی انسانی

    گروه مشاوره ی تحصیلی دکتر علیرضا افشار در راستای استفاده ی هر چه بهتر دانش آموزان از دوران پر…
  6 روز پیش

  جملات انگیزشی مخصوص کنکوری ها سری هشتم

  جمله و عکس نوشته انگیزشی برای موفقیت کنکور مجموعه هشتم از جملات و عکس نوشته های انگیزشی در ارتباط با…

  اخرین مطالب