برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلیمشاوره صوتی

موفقیت کنکور در دو ماه از سطح صفر ( برنامه 50 روزه )

زنجیره مطالعاتی و برنامه شروع صفر مطالعه دروس کنکور در 2 ماه

کاربرد اصلی برنامه برنامه 50 روزه و مطالعه کنکور در دو ماه چیست؟

این برنامه یک پیشنهاد مناسب برای مطالعه ی دانش آموزانی است که شروع صفر بوده و در فرصت باقی مانده می خواهند مباحث را پیش ببرند یا داوطلبانی که شروع صفر نبوده اما به خوبی پیش نرفته اند می باشد و یا حتی دانش آموزانی که قوی پیش آمده اند می توانند با تسلط به مباحث و نکات تست خیز مهارت خود را برای آزمون سراسری بالا ببرند.

این برنامه برای هر سه رشته تجربی، ریاضی و فیزیک و انسانی آماده شده است.

توصیه ی مهم درباره ی استفاده از این برنامه ی مطالعاتی:

برنامه ی دروس ذکرشده در زیر را می بایست با تنوع درس زیاد مطالعه کرد، درهر هفته حل تست زیاد کار شود و همچنین داوطلبان شروع صفری نباید از تست های تألیفی که ترکیب چند مبحث است استفاده کنند.

حتما تست پوششی کار شود اگر به با مراحل تست زنی آشنایی ندارید به مطلب انواع تکنیک تست زنی  کنکور مراجعه کنید

در صورت قابل اجرا بودن برنامه ی ذکر شده می توان از مباحث گفته شده بیشتر پیش رفت اما مهم ترین نکته این است که موارد ذکرشده و برنامه را با تسلط کامل به پیش برد.

برای استفاده ی بهتر از این برنامه میتوانید از بودجه بندی کنکور 99 نیز استفاده کنید.


طرح درس  از برنامه ی شروع صفر برای داوطلبان رشته های ریاضی و تجربی

نکته مهم: کل مباحث ذکر شده برای هر درس در طول بازه ی زمانی حدود 50 روز می باشد که داوطلب می تواند مطالب را در بازه های زمانی گفته شده در ویس استاد که در آخر مطلب قرار گرفته است و یا با توجه به شخصی سازی برنامه ریزی مباحث مطالعه کند.

نکته مهم: مباحث گفته شده به ترتیب میباشد.

زنجیره ی مطالعاتی درس شیمی کنکور

 • فصل 1 سال دهم به طورکامل مطالعه شود
 • فصل 2 سال دهم تا اواخر استوکیومتری و پایستگی جرم
 • فصل 1 سال یازدهم تا آخر بازده درصدی یعنی دقیقاً تا قبل از شیمی آلی
 • کل فصل 2 سال یازدهم
 • انتهای فصل 1 سال یازدهم
 • کل فصل 3 سال یازدهم بحث هایی مانند بسپارش و پلیمر شدن، پلی استرها، استری شدن، پلیمرهای سبز و کاربردهایشان، حفظیات شیمی کنکور (به عنوان کاراضافه)
 • فصل 3 سال دوازدهم مباحث رفتار مولکول ها، توزیع اکسترون و نظریه های فلزها و شکل پذیری و خواص آنها و معرفی انواع فلزها

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • خواص اکسیدهای فلزی
 • پیوند یونی، کوالانسی، قطبی و ناقطبی و هیدروژنی درفصل 3 سال دهم
 • فصل های سخت تر مانند فصول 1 و 2 و 4 سال دوازدهم، تغییر حجم در سامانه های گازی، تعادل ها، انرژی های فعالسازی در واکنش ها.

زنجیره ی مطالعاتی درس فیزیک کنکور

 • فصل 3 سال یازدهم مغناطیس والقا
 • نوسان و موج
 • امواج الکترومغناطیسی
 • فیزیک اتمی (برای داوطلبان رشته ی ریاضی فیزیک ساختار هسته ایی مانند شکاف و گداخت هسته ایی، فصل 4 فیزیک سال دوازدهم تداخل امواج)
 • برای دوستان در رشته ی تجربی فصل گرما و اندازه گیری، یعنی فصل اول و آخر
 • برای دوستان در رشته ی ریاضی گرما و اندازه گیری و ترمودینامیک سال یازدهم مطالعه شود
 • فصل ماده و فشار مایعات و لوله های یو شکل چون جزو مباحث تقریباً دشوار به حساب می آید می توان در انتها مطالعه شود.

شیوه ی مطالعه ی مباحث درس ریاضی ویژه ی رشته ی ریاضی و تجربی

از بین کتاب های ریاضی سال دهم، حسابان 1 و حسابان2 برای داوطلبان رشته ی ریاضی و برای داوطلبان رشته ی تجربی ریاضی سال دهم و یازدهم و دوازدهم میتوان به مباحث زیر اشاره کرد:

 • مباحث معادلات و نامعادلات
 • تعیین علامت ها و مجموعه جواب ها
 • کلیات تابع مانند دامنه و برد
 • یک به یک بودن تابع
 • وارون تابع و ترکیب توابع
 • انواع تابع
 • لگاریتم و تصاعد (دنباله های حسابی و هندسی) که فصل مجموعه ها را نیز می توان درکنارش پیش برد
 • مثلثات به جز معادله ی مثلثاتی
 • حد و پیوستگی
 • داوطلبان رشته ی تجربی کل جایگشت و ترکیبی ها (شمارش بدون شمردن) و احتمالات
 • داوطلبان رشته ی ریاضی نیز از آغاز مشتق تا مشتق گیری های ضمنی می توانند کار کنند که در این فصل آهنگ تغییر در رشته ی ریاضی و عطف و اکسترمم ها در کاربردهای مشتق مباحث با ارزش برای مطالعه می باشد

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • مباحث مجانب و رسم نمودار
 • آنالیز و احتمال
 • دررشته ی ریاضی نیزمی توان در انتها فصل مشتق را به جز آهنگ تغییر مطالعه کرد.

زنجیره ی مطالعاتی درس هندسه ویژه ی رشته ی ریاضی

هندسه سال دوازدهم مباحث ماتریس، دترمینان، بردار.

زنجیره ی مطالعاتی دروس آمار و احتمالات ویژه ی رشته ی ریاضی وتجربی

 • فصل 1 و 2 سال یازدهم بجز افرازها
 • ابتدای نظریه ی اعداد مبحث عاد کردن قضیه ی تقسیم
 • جایگشت
 • آنالیز و احتمال

زنجیره ی مطالعاتی درس گسسته ویژه ی رشته ی ریاضی

 • ابتدای فصل 1 گسسته تا سر همنهشتی
 • بردار هندسه ی سال دوازدهم
 • هندسه ی پایه نیز در صورت داشتن زمان کافی
 • فصل 1 سال یازدهم(دایره)
 • فصل 1 و 2 سال دهم
 • فصل 3 سال یازدهم

طرح درس زیست شناسی کنکور

 • فصل 2 و 3 و 5 سال دهم
 • فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 سال یازدهم
 • فصل 1 و 2 و 7 سال دوازدهم
 • فصل 4 سال دهم (گردش مواد و قلب)
 • فصل 8 سال دوازدهم(رفتارشناسی)
 • فصل 6 و 7 سال دهم(گیاهی)
 • فصل 5 و 6 سال دوازدهم که از ماده و انرژی فصل 5 آغاز شده و به فتوسنتز و واکنش های فتوسنتزی فصل 6 ختم می شود.

زنجیره ی طرح درس عربی ویژه ی دو رشته ی ریاضی و تجربی

 • فصول 1 و 2 و 5 و 7 و 8 سال دهم
 • فصلهای 1 و 3 سال یازدهم
 • فصول 3 و 4 سال دهم
 • انواع فعل (ماضی، مضارع، أمر، نهی، نفی)
 • فصول 2 و 3 و 4 سال دوازدهم(حال، استثناء، مفعول)
 • نکات ترجمه

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • فصول 2 و 4 و 5 و 6 و 7 سال یازدهم
 • فصل 6 سال دهم (معلوم ومجهول)
 • همچنین در انتها می توان روی درک مطلب ها کار کرد.

برنامه ی مطالعاتی درس دین و زندگی ویژه ی رشته های ریاضی و تجربی

34 فصل در درس دین و زندگی وجود دارد که می توان هر هفته 4 درس را مطالعه کرد و 6 درس باقی مانده را در ماه اردیبهشت می توان جمع بندی کرد.

طرح مطالعاتی درس زبان خارجی

در مجموع می بایست 10 درس مطالعه شود که هر 5 روز 1 درس را با مباحث (گرامر-واژگان) می توان آغاز کرد

 • گرامر درس 1 سال دهم
 • فصل 2 انواع مفعول ها
 • فصل 3 گذشته ی استمراری
 • فصل 4 افعال کمکی
 • درس 1 سال یازدهم اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
 • درس 2 حال کامل
 • درس 3 جملات شرطی
 • درس 1 سال دوازدهم و مباحث معلوم ومجهول
 • درس 2 سال دوازدهم حروف ربطی

زنجیره ی مطالعاتی درس ادبیات فارسی ویژه ی رشته های ریاضی و تجربی

معانی اشعار شامل:

 • فصل 1 سال دهم بحث ستایش خدا
 • سفربه بصره
 • مهر و صفا
 • جمال و کمال
 • حماسه های مهم
 • خیر و شر
 • طوطی و بقال
 • دلیران ایران زمین
 • سال یازدهم قاضی بست
 • ستایش خدا
 • زاغ و کبک

برای قرابت معنایی داوطلبان با پایه ی درسی ضعیف می توانند مباحث را به صورت درس به درس پیش ببرند که با کتاب سیر تا پیاز گاج و یا گاج موضوعی می توانند اشعار مهم تر را مطالعه کنند.

آرایه های ادبی نیز به صورت هر هفته 2 آرایه مطالعه شود. مانند تشبیه و استعاره درهفته اول و الی آخر…

گرچه در پست بهترین منابع کنکور تمامی منابع را معرفی کرده ایم اما برای اشاره مجدد بهترین منابع خوب در آرایه و قرابت معنایی نشر دریافت و هفت خان خیلی سبز می باشد.

نکته مهم: زمانبندی و تفکیک برنامه ی مطالعاتی دروس عمومی نیز مشابه دروس تخصصی می باشد که در فایل صوتی انتهای مطلب به طور کامل بیان شده است.

زنجیره ی مطالعاتی درس زمین شناسی ویژه ی رشته ی تجربی

 • فصل 4 به بعد
 • زمین شناسی و سازه های مهندسی
 • زمین شناسی و سلامت
 • فصل 6 پویایی زمین و شکستگی ها
 • زمین شناسی ایران
 • سنگ ها
 • کانی ها
 • شکستگی ها
 • چین خوردگی ها
 • زلزله و گسل

طرح درس  از برنامه ی شروع صفر برای داوطلبان رشته ی انسانی

نکته مهم: کل مباحث ذکر شده برای هر درس در طول بازه ی زمانی حدود 50 روز می باشد که داوطلب می تواند مطالب را در بازه های زمانی گفته شده در ویس استاد که در آخر مطلب قرار گرفته است و یا با توجه به شخصی سازی برنامه ریزی مباحث مطالعه کند.

نکته مهم: مباحث گفته شده به ترتیب میباشد.

نکته مهم: در رابطه با دروس تخصصی می توان با توجه به زمانبندی موجود بودجه بندی ها را به دروس با ضرایب بالاتر اختصاص دهید.

همچنین رعایت پیش نیازها و اهمیت مطالب تست خیز یک اصل مهم در مطالعه ی دروس تخصصی می باشد.

طرح درس ادبیات فارسی ویژه ی رشته ی انسانی

با کار روی مباحث قرابت معنایی و آرایه و لغت می توان نتیجه ی مناسبی گرفت.

زبان فارسی و دستور زبان و همچنین املاء اگر شروع صفر هستند نباید در اولویت قرار داده شوند. اما اگر در گذشته کار شده باشند می توان برای جمع بندی چهار موضوع انواع ها، نقش کلمات، نقش های تبعی واجزاء جمله و یا جملات چند جزيی را مطالعه کرد.

زنجیره ی مطالعاتی درس عربی ویژه ی رشته ی انسانی

در ابتدا فقط بر روی قواعد گفته شده می توان کار کرد و مطالعه ی لغات چندان اهمیتی نخواهد داشت.

 • دروس 1 و 2 سال دهم
 • دروس 5 و 6 شامل مباحث جمله ی فعلیه و اسمیه
 • دروس 1 و 2 و 4 و 5 سال یازدهم
 • 3 و 4 سال دهم

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

دروس 2 و 3 و 4 و 5 سال دهم نیزدر انتها و تسلط بر روی مباحث قبلی کار شود.

بعد از کار بر روی قواعد می توان مبحث ترجمه را آغاز کرد.

درحین مطالعه می توان به شیوه ی جمعبندی شناور آزمون گرفته شود تا به تسلط و سطح علمی خود پی برده شود.

زنجیره ی مطالعاتی درس دین و زندگی ویژه ی رشته ی انسانی

 • نیم سال اول سال دوازدهم
 • دروس 5 و 6 و 7 و 8 پایه ی دهم را به صورت ارتباط دادن آیات بامتن درس پیش بببرید

زنجیره ی مطالعاتی درس زبان خارجی ویژه ی رشته ی انسانی

 • گرامرهای سال دهم
 • درس 1 سال یازدهم
 • بحث برچسب سؤال از سال دوازدهم

از7 تست گرامر در سال 98 ، 5 سؤال ازسال دوازدهم و بقیه ازمباحث پایه بوده است. اما بدون یادگیری پایه نمی توان به سراغ سال دوازدهم رفت.

زنجیره ی مطالعاتی درس ریاضی ویژه ی رشته ی انسانی

 • فصول 1 و 2 و 3 سال دهم
 • تابع سال یازدهم (درس 4 تابع سال دهم با وجودتست خیزبودن به علت داشتن پیش نیاز توصیه نمی شود)
 • فصل 4 ریاضی سال دهم
 • فصل 1 ازسال یازدهم (آشنایی بامنطق واستدلال ریاضی)
 • فصل 3 سال یازدهم (آمار)
 • احتمال و الگوهای خطی سال دوازدهم
 • فصل آخرسال دوازدهم.

زنجیره ی مطالعاتی درس اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی

 • مفاهیم و حفظیات به طور کامل مطالعه شود
 • بخش 1 اقتصاد تست خیزترین قسمت می باشد
 • فصل 3 بخش 1 که نمودارهای مهمی دارد(مانند ارتباط بین عرضه و تقاضا و قیمت ها)
 • فصل 4 بخش 1 مسائل تولید خالص و ناخالص ملی
 • بخش 2 پول و بانک و سرمایه به طور کلی کار شود
 • پاورقی فصل بانک حتما مطالعه شود
 • بخش 3 کتاب اقتصاد مبحث دهک ها و بحث فقر و توزیع درآمد
 • بخش 5 اقتصاد که تنها فصل صرفاً حفظی کتاب می باشد(شماره ی اصول و قانون اساسی و فیش نویسی)
 • حفظیات و مفاهیم بخش 4 مطالعه شود اما مسائل آن به دلیل سنگینی مباحث به دانش آموزان شروع صفر پیشنهاد نمی شود.

زنجیره ی مطالعاتی درس علوم و فنون ادبی ویژه ی رشته ی انسانی

 • فصول 10 و 11 و 12 و 13 سال دهم (قافیه و ردیف)
 • صفحه ی 18 کتاب فنون سال دهم (تفاوت آرایه های بیان و بدیع)
 • دروس 14 و 15 و 16 و 17 سال دهم
 • 4 آرایه ی فنون سال یازدهم
 • سپس آرایه ی سال دوازدهم مطالعه شود
 • درصورت مطالعه روی مباحث عروضی می توانید به سمت پایه های آوایی همسان 1 و 2 بروید
 • کل موسیقی شعر و اختیار شعری سال دوازدهم برخلاف تست خیز بودن به هیچ عنوان توصیه نمی شود
 • تاریخ ادبیات ها صرفاً حفظی هستند وزمان مناسبی برای مطالعه ی آنها می باشد.
 • بخش های حفظی سبک شناسی ( نوع دوم و تحلیلی آن توصیه نمیشود)
 • سبک عراقی و خراسانی از فنون دهم
 • دروس 1 و 4 سال یازدهم
 • دروس 7 و 10 که در مورد سبک هندی است اهمیت بیش تری دارند

تست قرابت علوم و فنون که جزو مباحث مفهومی می باشد که نیاز به فهم ادبی مناسب و تمرین زیاد دارد.

زنجیره ی مطالعاتی دروس تاریخ و جغرافی ویژه ی رشته ی انسانی:

این دو درس به طور کامل مطالعه شوند. زیرا امتحان نهایی از آن ها گرفته شده و تعداد تست آن ها نیز نسبتاً خوب است.

به علت پراکندگی درس تاریخ بودجه بندی یک سال نمی تواند کافی باشد.

 • تاریخ سال دوازدهم دروس 3 و 4 و 7 و 10 اهمیت زیادی دارند.
 • درس جغرافیای سال پایه یازدهم دارای اهمیت زیادی است بخصوص دروس 4 و 5 و 7 و 8
 • درس 5 جغرافیای سال دوازدهم (مخاطرات طبیعی، صفحات زمین وتکتونیک)

باتوجه به ضریب 1  مباحث این درس می بایست به صورت گزینشی درکنکور مطالعه شود.

زنجیره ی مطالعاتی درس جامعه شناسی  ویژه ی رشته ی انسانی:

 • جامعه شناسی سال یازدهم به طور کامل کار شود
 • جامعه ی سال دوازدهم نیز تمام و کمال مطالعه شود
 • جامعه شناسی سال دهم(مباحث هویت چیست، تحولات هویتی، هویت اقتصادی جامعه)

زنجیره ی مطالعاتی درس فلسفه و منطق ویژه ی رشته ی انسانی:

 • فلسفه ی سال یازدهم به طور کامل اما مباحث دروس 2 و 3 و 5 و 6 را می توان در اولویت قرار داد.
 • درس 8 فلسفه ی سال یازدهم، دروس 2 و 3 فلسفه ی سال دوازدهم
 • دروس 9 و 10 و 11 فلسفه ی سال دوازدهم که 3 درس اخر به علت تعدد تست بیشتر حائز اهمیت می باشد(ابن سینا- سهروردی-حکمت) بیش تر مورد توجه است
 • درس 5 و 6 سال دوازدهم

در ادامه درصورت مسلط بودن به مطالب گفته شده نیم سال دوم فلسفه ی سال دوازدهم پیشنهاد می شود.

زنجیره ی مطالعاتی درس منطق ویژه ی رشته ی انسانی:

 • دروس 2 و 4 و 10 در ابتدا مطالعه شود
 • سپس دروس 1 و 3و 5 مطالعه شود
 • در ادامه به سمت درس 6 بروید
 • برای دانش آموزان شروع صفر دروس 7 و 8 و 9 به هیچ عنوان اولویت اول نمی باشد.

زنجیره ی مطالعاتی درس روانشناسی ویژه ی رشته ی انسانی:

با توجه به تک کتاب بودن می توان کل این درس را مطالعه کرد اما الویت اول آن به صورت زیر است:

 • دروس 1 و 2 (بحث رشد) با جدول و مرور زیاد مطالعه شود
 • درس 3 را با تغییر در ترتیب مطالعه می توان پیش برد(بحث احساس و درادامه ادراک و توجه را بعد از این دو قسمت مطالعه کنید)
 • دروس 5 و 6 نیز در ادامه مطالعه شود

مشاوره پیشنهادی : از بین بردن تنبلی در کنکوریها


فایل صوتی کامل و جامع استاد علیرضا افشار مخصوص رشته های ریاضی و تجربی

جهت برنامه ریزی خصوصی (۸ جلسه درماه) یا مشاوره تک جلسه ای (۳۰ دقیقه پرسش و پاسخ) اختصاصی با استاد افشار در دوران حساس یکماهه اسفند تا فروردین (عید نوروز) با واتساپ منشی در ارتباط باشید : 09358960503


فایل صوتی کامل و جامع خانم نگار نصیرپور رتبه برتر کنکور انسانی مخصوص رشته انسانی

دوستان کنکوری ۱۴۰۰ رشته انسانی جهت تکمیل برنامه ۵۰ روزه خود حتما پادکست رشته های ریاضی و تجربی را نیز گوش کنند . (برنامه ریزی دروس عمومی به تفکیک تک تک درس در فایل صوتی بالا موجود است)


طرح کلاس مشاوره تابستان
برچسب ها

نوشته های مشابه

‫359 نظرها

 1. سلام استاد
  من از تابستون دارم برای کنمور ریاضی میخونم ولی خیلی دل چرکینم حس میکنم چیزی بلد نیستم و صفرم خودم برنانه ای برای دوماهم نوشتم که تمامی مباحث جمع میشه اما به نظر شما همین کارو کنم یا با برنامه ای که شما گفتین پیش برم؟

   1. سلام استاد چه جوری برنامه ۵۰ روزه شما شخصی سازی کنیم به طورکه مرور جمع بندی داشته باشیم

  1. سلام استاد افشار
   رشته ام انسانی باتوجه به ۷۰ روز تا کنکور داریم وامتحانات نهایی به نظر شما این برنامه ۵۰ روزه واسه کنکور جواب میده

   تشکر

    1. خیر مشاوره تک جلسه در قالب ۳۰ الی ۱۵ دقیقه توضیحات کلی درباره برنامه ای متناسب با شرایط شماست و پاسخ به پرسش ها و دغدغه هاتونه

     برنامه ریزی و مشاوره خصوصی در قالب خدمات ماهانه است و شامل برنامه ریزی ، نظارت ، آموزش ، پاسخ به پرسش ها و ارائه آزمون و گزارش به اولیا و … می باشد

     برای اطلاع از شرایط مشاوره استاد افشار با واتساپ منشی در ارتباط باشید : 09358960503

 2. سلام استاد
  من دانشجو انصرافیم از مهر شرو کردم به خوندن و تا الانم تقریبا با ازمون پیش رفتم اما اصلا پیشرفتی نداشتم متاسفانه خیلی کم مخصوصا تو درس ریاضی فیزیک شدیدا مشکل دارم بخاطر اونا عمومیا موهم خوب تونستم جمع کنم اما مباحثو کار کردم و زیست وشیمیم تا حدودی خوبه
  بنظر شما من الان شرو کنم این برنامه که دادین بخونم یا اینکه اول درسامو با ازمون تموم کنم بعد از ازمون بعدی که جمع بندی پایه هاست با این برنامه پیش برم ؟
  و یه سوال دبگه راجب فرم انصراف من تا کی وقت دارم این فرمو پر کنم؟و اینکه اگه بخام برای سال بعد هم پشت کنکور بمونم مشمول جریمه میشم؟چون گفتن امسال اگه روزانه مجدد قبول شم جریمه نمیشم

  1. ببخشیدا ولی تو درس علوم فنون انسانی گفتین درس های ۱۰ تا ۱۷
   ولی ما هم ۱۲ درس بیشتر نداریم ؟
   من اشتباه متوجه شدم یا اشتباه تایپیه؟

   1. سلام
    بله درس ها تغییراتی داشتند و با توجه به کتاب های نظام جدید باید تطبیق داده بشه
    سبک شناسی و آرایه ها کار کن خوب

  1. خواهش می کنم
   کمکی بود که بچه ها خواسته بودند و از دست من بر میومد

   1. سلام استاد عزیزم واقعا اجر کارتون با خدا، خدا خیرتون بده برا ما هم دعا کنید عمل کنیم با قدرت به برنامه.

  2. سلام استاد من تو کانال مشاوره هستم ولی شروع نکردم متاستفانه شرایطشو نداشتم یعنی الان با برنامه دی ماه شروع کنم یا با همین برنامه پنجاه روزه

   1. سلام استاد من سربازم و تازه خدمتم تموم شده و تقریبا هرچی ام خوندم تو خدمت یادم نیست بنظرتون الان چ کنم تجربی بودم و دوسال پیش انسانی کنکور دادم و اللنم میخام انسانی و فرهنگیان قبولشم ممنون میشم کمکم کنید ک چ کنم؟

    1. سلام
     مباحث تست خیز و ساده در این پست گفتم. منابع گاج دور دنیا یا مهر و ماه جمع بندی برای شروع کار بگیر و بعد گاج میکرو برای تست بیشتر بزن
     جامع های کنکورت هم برای دوران جمع بندی از خرداد شروع کن

  3. سلام
   من پشت کنکور انسانی هستم
   واسه کنکورشرایط خوندن نداشتم
   اگ حالا بخونم میشه

   و با این برنانه رتبع چند میارم
   استان فارس منطقه سه هستم

 3. سلام استادمیشه این چه فرقی داره با برنامه کانال زمستانه کدوم برامون مفید تره برای ماهایی که صفریم؟

   1. قربان شما
    انشاله از این فرصت ۴ ماهه آخر نهاین استفاده رو ببرید

 4. سلام استاد یه دنیا ممنونم ازتون بابات این طرح درسی که گذاشتین خسته نباشید .استاد بنظرتون من که میخام تو کانال مشاوره زمستانه عضو بشم کدوم برنامه رو انتخاب کنم این 50 روزه یا اونی که از دی شروع میشه؟ ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام استاد
   بنده دوازدهم هم واقعا تا الان لای هیچ کتابی رو باز نکردم. توی این طرح خب من نهایی رو میفتم که

   1. ۵۰ روز دیگه آخر فروردین هست و این برنامه جمع شده
    نهایی خرداد

    ….

  1. سلام ببخشید به نظرتون گیاهی رو حذف نکنیم ؟ آخه دیدم گیاهی تو برنامه هست سوال شد واسم .و آخه مگه زیست ترکیبی نیس چون اگه قسمتی رو نخونیم متوجه سوال نمی شویم کلا ؟ و اینکه بدون هیچ کم و کاستی با این برنامه برم جلو و روزی ۱۳ ساعت حداقل بخونم خوبه ؟ و اینکه این برنامه رو تغییر ندم؟ یا بعضی مباحث رو عوض نکنم؟ ضمن اینکه من زبانم خوبه و در حد چند روزی وقت بزارم فقط روی ریدینگ و لغت ها حله و درصد بالایی می زنم ‌‌‌‌. وضعیت دینیم هم بد نیس اما بازم می خونم همشو . اما ریاضی و شیمی و دروس اختصاصی وضعیت بدی دارم .

 5. سلام اقای افشار من اگه بخام با شما مشاوره داشته باشم بدون تماس میشه امکانش هست؟ تو هزینش تفاوتی ایجاد میکنه/

  1. مشاوره ها دو دسته حضوری و تلفنی دارند
   مدل دیگری نیست
   رزرو نوبت : واتساپ منشی ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

   1. سلام استاد ، من پشت کنکوری هستم، تا الانم با شیب نسبتا خوبی جلو اومدم تعداد تست های هر روزم ۱۵۰تا ۲۰۰ هست ولی با تحلیل عالی ، اما الان که به اینجا رسیده دل چرکین شدم از همه چی ، هر تستی رو که اشتباه جواب میدم یا با روش ساده تری تو پاسخنامه مواجه شدم تماما دلم میریزه و افکار منفی هجوم میارن تو سرم ، من باید پزشکی بیارم امسال ولی تو ذهنم یه چیز غیر ممکن شده … حالا فقط یه سوال اگه دانسته های قبلی رو فاکتور بگیریم ، با زحمت کامل این ۴ ماه ، واقعا میشه پزشکی اورد ؟ و این که تعداد تست مناسب در روز چند تاس

    1. نه به گذشته
     نه به آینده
     فقط دقت و تمرکز خودت بده به کار کردن عالی روی مباحث پیش رو و عالی بودن و عالی شدن در کنکور
     مباحث ارزشمندی که در این پست گفتم نت برداری کن و همین ها بخوان تا موفق بشی

 6. ostad in barname javab mide pas oni ke ye sale dare mikhone chi man nemigam pezeshki ya daro vali mishe be pirapeshkiha omid dasht chon shoma ba tajrobe hastid behtarin kasi hastin ke mitone be in soal javab bede sepasgozaram

   1. سلام استاد من میخوام تو کانال مشاوره زمستانه عضو شم لینک یا آیدیش چیه؟ ممنون ازتون

    1. ثبت نام طرح مشاوره زمستان
     هزینه با تخفیف ۶۰/۰۰۰ تومان
     اتمام دوره ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

     ادمین ثبت نام در تلگرام : sabtenam_tarh
     خدمات : برنامه درسی ، آزمون و کوییز متناسب ، رقابت درسی اعضا ، آموزش های منحصر به فرد توسط خودم ، پرسش و پاسخ با خودم

 7. استاد بنظرتون تو کانال مشاوره زمستانه عضو بشم با اون برنامه پیش برم چون تغییر نظامیم و چیز زیادی سر درنمیارم ممنون که انقد خوبید استاد

  1. کانال زمستان باشی آزمون های همین برنامه ۵۰ روزه رو هم قرار خواهیم داد

 8. آقای افشار واقعاً ممنونم عالی بود امیدوارم بابت خدماتی که میدین خدا چندین برابر بهتون کمک کنه و اجر بده واقعاً اصول کاربری دارین من آرزومه بعد از دوران تحصیل یکی مثل شما بشم😊

 9. سلام استاد خسته نباشید من فارغ التحصیل تجربیم اگه همینارو بخونم میتونم هردرسیو 50درصد جواب بدم؟

 10. سلام استاد خسته نباشید
  من دانشجو انصرافی هستم از مهر با برنامه ازمون پیش رفتم اما هیچ پیشرفتی تو درسای ریاضی فیزیک نداشتم واقعا خستم کرده دیگه. بنظر شما من که الان مباحثو خوندم ولی کم تسلطم طبق این طرح درس پیش برم یا اینکه با قلم چی بمونم ؟یا اینکه فقط برا ریاضی فیزیک با این برنامه پیش برم ؟؟یکم نگرانم عمومی هام هم هستم اونا رو چیکار کنم ؟؟
  یه سوال دیگه اینکه من الان فرم انصراف از دانشگاه روزانع رو تاکی باید پر کنم ؟و به کجا تحویل بدم؟؟

  1. سلام
   مباحث منتخب که در همین پست ذکر کردم را کار کن
   شما میگی دانشجو انصرافی هستی ، بعد آخر سوال تون میگید فرم انصراف را کی باید پر کنی ؟؟

  2. سلام استاد من برنامه ۵۰ روزه رو میخوام اجرا کنم ولی فشرده تر اما با کلاسهای نکته و تستی که ثبت نام کردم برنامه ای که دادین تو زیست و فیزیک تطبیق نداره چیکار کنم ؟اولویت با کودومه مثلا فیزیک اون با فصل او۲ دهم شروع میشه ولی برنامه شما با مغناطیس

 11. استاد تعداد تست برای شروع از الان باید چقدر باشه ؟روزی چند ساعت کافیه؟

  1. هر چقدر بیشتر بهتر
   حداقل از ۱۲۰ تا شروع کن بیار بالا تا مرز ۲۰۰ برسی آخر اسفند
   تست تکراری و پوششی مروری هم تست بحساب میاد

   1. استاد چرا سوال من تو نظر هانمیاد که جواب بدین خیلی ضروریع من که تا الان با قلم چی پیش رفتم و درسارو مطابق اون خوندم ولی تو درساکم تسلطم مخصوصاا توی ریاضی فیزیک با این برنامه پیش برم یا با خود قلم چی ؟اخه هنوز موندا که دزسا کامل تموم بشه استاد خواهش میکنم بگید من تغییر نظامی هستم

 12. سلام خوب هستین استاد ببخشید کسی که صفر صفر هست با این برنامه میتونه زیر 1000 بشه ؟؟
  خیلی ممنونم

 13. استاد دمتون گرم خیلی عالی بود. من فقط چند تا درس شروع صفرم یعنی مثلا منطق رو هنوز شروع نکردم همون درسارو طبق این برنامه پیش برم میتونم جمعش کنم؟

 14. استاد شروع صفر روزی جندساعت باید مطالعه داشته باشیم؟ و چه تعداد درس در روز؟؟

  1. باید اعداد و ارقام شروع صفری از اسفند مسلما بالاتر باشه از شروع صفری از پاییز و تابستان
   حداقل ۸ ساعت و ۱۵۰ تست روزانه

   1. سلام استاد وقتتون بخیر من پشت کنکور انسانیم

    تا الان برا کنکور هیچ درسی. نخوندم اگر بخونم میشه الان ؟!با برنامتون

 15. سلام استاد ممنون از لطف تون استاد تورو خدا صادقانه بگید که با این برنامه میتونم دندون بیارم سهمیه بیست و پنج درصد دارم اگه این برنامه رو خوب بخونم میشه ؟؟؟؟ استاد یه راهنمایی هم برای افزایش تعداد دست بکنید تعداد تستام به شدت پایین هست ممنون از راهنمایی های بی دریغتون

  1. معامله نکن
   عالی بخوان
   دیگه شروع صفر آخرت باشه و نقطه عطف واقعی خودت بسازی ، حتما موفق خواهی شد

 16. سلام استاد.من دیپلم تجربی دارم اما میخواستم که کنکور نظام جدید انسانی بدم برای قبولی فرهنگیان.اگه از امروز که ۱۴ اسفند بخوام شروع کنم با همین برنامه امکان قبولی هست؟

  1. به هر رشته ای که علاقه داری کلیه دروس عمومی و تخصصی هایی که در آن زیر گروه ضرایب بالاتری دارند را کار کن

 17. استاد چرا سوال من تو نظر هانمیاد که جواب بدین خیلی ضروریع من که تا الان با قلم چی پیش رفتم و درسارو مطابق اون خوندم ولی تو درساکم تسلطم مخصوصاا توی ریاضی فیزیک با این برنامه پیش برم یا با خود قلم چی ؟اخه هنوز موندا که دزسا کامل تموم بشه استاد خواهش میکنم بگید من تغییر نظامی هستم

  1. هر درسی با آزمون رفتی جلو و خوب بودی با همان آزمون پیش برو و هر درسی که تسلط خوبی نداری ، برنامه هایت را شخصی سازی کن دقیق

 18. یه مشاوری میگفت اسفند ماه باید 18هزار تست بزنید، چطور امکان داره نهایتا 350تا در روز میزنم

  1. سلام استاد,من صفر صفرم یعنی نه پایه نه دوازدهم هیچی کار نکردم و دوازدهم تجربی هم هستم و امتحان شبه نهایی از ۱۵فروردین شروع میشه تا ۱۱ اردیبهشت خیلی سردرگمم نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنید!!؟؟؟

 19. سلام استاد خدا قوت، استاد من دوازده تجربی کنکوری ۱۴٠٠ هستم، شروع از صفر، هدفم پزشکیه، بنظرتون توو این چهار ماه چیکار میتونم بکنم؟؟؟! … تورو خدا بگین، هیچکی نیس راهنماییم کنه, هررچی میدونین بگین.. اجرتون با خدا…

  1. اولویت مباحث ارزشمند کنکور هست
   کلاس مشاوره زمستان هم که تا نیمه فروردین ادامه داره گام به گام آزمون های همین برنامه براتون فراهم کردیم

   همت و تلاش خودت هم مهمتر از همه چیز هست و بعدش کمک مشاوره ای ما
   انشاله جواب میگیری
   کلاس مشاوره زمستان

   1. استاد ممنون از پاسخگوییتون، ولی کلاس مشاوره زمستان شروع از دی هست، من از نیمه اسفند!! یه ماه و نیم جا موندم، چیکار کنم؟؟!

    1. مباحث مرتبط برای اینماه حساس تا پایان نیمه فروردین به درد شما نیز خواهند خورد

 20. سلام استاد وقت بخیر
  کتاب علوم و فنون ۱ مربوط به کنکور ۱۴۰۰ شامل ۱۲ درس میشه در صورتی که کتاب ۱۸ درسی منبع طرح درس بالا قرار گرفته
  کتابی که ۱۸ درس داشت منبع کنکور سال ۹۹ بود

  1. سلام
   یله درست می فرمایید
   منبع چک ما برای برنامه منبع سال گذشته بوده
   مباحثی که گفته شده را با حساسیت بیشتری بخوانید

 21. استاد از آیات اول هر درس دینی که یه صفحه با ترجمش هست تو کنکور سوال میاد؟ باید حفظ شیم؟

 22. استاااد دستتون مرسییییییییی… خیلی به این مطلب نیازداشتیم.
  … 🌠🌠🌠😭😭😭

 23. یه زمانی واقعا موفقیت حرمت داشت و کسایی که موفق میشدن زحمت میکشیدن و خون دل میخوردن و میسوختن تا موق بشن از زندگی و مهمونی و … می زدن تا موفق بشن از درس خوندن زیر چراغ برق و بخاری نفتی و چراغ روغنی و … بگیر تا درس خوندن تو توالت مدرسه به خاطر ساکت بودن . الآن واقعا واقعا واقعا دیگه این حرمت رو هم شما مشاورا ریختین و هر کسی فک میکنه واقعا تو 2 ماه میشه موفق شد و همین عامل تنبلی میشه چون با واقعیت فاصله داره . من نمیگم شروع کردن بده نه اصلا و ابدا بالاخره کسی که سطحش صفره باید شروع کنه خوب و همین شروع کردنه واقعا میتونه خودش موفقیت باشه براش ولی واقعا اقای افشار شما خودت مگه جز اوندسته مشاورا نبودی که اینجور برنامه ها رو میکوپیدی؟؟مگه خودت تو سالای قبل جرو اونایی نبودی که این جور کارارو فقط و فقط خالی کردن جیب و انگیزه واهی و کیلویی میدونستی؟؟ چند سالی هست شما به دانش آموزا تلنگر میزنید من میخوام امروز به شما تلنگر بزنم اقای افشار به خودتون بیایید واقعا رنگ پول شما رو هم تبدیل کرد و شدین یکی مثل بقیه؟؟واقعا بقیه بیکارن که از دهم و یا تابستون و مهر دارن درس میخونن و زحمت میکشن؟؟ یکی که تا الان نخونده باید با گوشت و استخونش بفهمه و درک کنه که کم کاری کرده و عرضه نداشته و خودش کرده که این بلا سرش اومده و با سر بخوره زمین باید یفهمه زندگی باهاش چقدر جدی هست ولی شما ها به خاطر چندر غاز پول دارید همیشه با موفقیت دوماه و سه ماه و شروع صفر از فلان و و…… اینجور ادمها رو سوسول بار میارید که عیب نداره فدای سرت و موفق میشی حتی 50 روزه و تا دم در کنکورم نخونی مشکلی نیست و … آقای افشار همین آدمها یه روزی میخوان این مملکت رو اداره کنن همینا میشن یه روزی مدیر تو یکی از ارگانها و موسسات و با این تفکر که همیشه وقت هست و میشه جبران کرد پس فعلا بخوابیم و عیاشی کنیم و …. چون وقت برای جبران و کار کردن و ….هست ببخشید آقای افشار میشه بپرسم بگید که کی دقیقا برای کنکور دیر میشه؟؟؟ اینجور که من دارم میبینم حتی تا دم در جلسه برگزاری آزمون کنکورم شما برنامه دارید و دیر نیست و میشه موفق شد . اینا صرفا تلنگر بود به خود خود شما که اینهمه بچه ها رو سوسول بار نیارید . شما یه زمانی الگوی خود من بودید آقای افشار منی که با ویسهای شما الآن دارم تو بهترین دانشگاه مملکت پزشکی میخونم ولی با دیدن این پست کل تصوراتم به هم ریخت از افشار سال 95 و 96 امیدوارم این تلنگرم بهتون برسه هرچند میدونم این کامنت هیچوقت تایید نمیشه ولی همین که اینو بخونید برام کافیه.موفق باشید

  1. سلام
   قبل از هر قضاوتی بهتره بری ویس همین پست گوش بدی تا متوجه بشی این برنامه نه یکی برای همه هست و نه فروشی و نه چیز گول زننده ای داخلش داره
   بلکه فقط بخاطر اینکه عده ای از کنکوریها جا می مونند هرسال از بقیه و زمان کمتری دارند ، اما برنامه آزمون ها و موسسات و مدرسه برای شروع صفر از الان مباحث را اولویت بندی و ارزش گذاری نکردند ، بنده این پست را با زحمت فراوان درست کردم تا زنجیره مطالعاتی مباحث مختلف دست بچه ها بیاد و بدونند از الان نه کتاب به کتاب بخوانند و نه سال به سال ؛ بلکه قصد ارائه گلچین هر درس کنکور با حفظ پیش نیاز و دیگر اصول مشاوره ای چیه و بچه ها بتوانند با طرح درس درست برای ۴ ماه آخر کار کنند ؛ این طرح درس هم برنامه فروشی نیست و کاملا رایگان و کاربردی هست و
   بعد از یک دهه کار هنوز هم فقط خودم به دانش آمورانم برنامه شخصی میدم . هنوز هم هفته ای ۲ بار خرد خرد برنامه ریزی می کنم و گزارشکار روزانه بچه ها خودم چک میکنم و سوالات شان خودم پاسخگو هستم و در این مسیر دستیار و گروه و تیم برای کسب منفعت بیشتر ندارم ؛ هنوز مشاور تبلیغاتی نشدم و همچنان کارای رایگان و عام المنفعه بیشتر از مشاوره های پولی دارم .
   برای شما و همه بچه های که از امروز برای آخرین تغییر میخواانند نیز هم آرزوی موفقیت دارم

   1. استاد شما یکی از بهترین و بی ادعاترین و دلسوز ترین مشاور کنکور هستید .الان دو ساله با پیج و سایتتون اشنا شدم متوجه شدم پیش شما ملاک پول نیست کمک به بچه هاست . اونایی که راجب شما بد فکر میکنن ( تعداد این افراد خیلی کمه ) باید بهشون گفت چیزی که به عیان است چه حاجت به بیان است فقط مطالب سایتو ببینن پیج و کانال تلگرامم نه متوجه میشن که شما صفر تا صد مطالب لازم برای موفقیت تو کنکورو رایگان و کامل و کامل گفتید و نیاز باشه بروز هم میکنید همه میدونن که شما چقدر مهربونید انشالله عوضشو از خدا بگیرید .

    1. سلام
     انشاله بتونم نقش کوچیکی در موفقیت بچه های اینجا داشته باشم و برای هر کسی و هر جایی که همایش داشتم یا صحبتی کردم تلنگر هرچند کوچیکی بهش بزنم

   2. سلام استاد واقعا وقتی صحبت اشو خوندم که پزشکی قبول شده حیفم اومد این آدم ووپزشکی به هر حال شما تکیید استاد به خدا اگه شما نبودید من اصلا باکنکور آشنانمی شدم اصلا نمی‌دونستم ساعت مطالعه وتست یعنی چی امیدوارم سال ۱۴۰۱بابهترین رشته تجربی بیام اینجا وبگم استاد ممنون ازبودنت بخدا نفس کشیدنتون هم برای مانعمته اجرتوون بخدای بزرگ

 24. سلام وقت بخیر
  من دو بار تا حالا کنکور دادم و چون کم خونده بودم مباحث نیمه مسلطم زیاد بود و نتیجه ام خیلی بد میشد
  من تصمیم گرفته بودم برام سراغ یه مهارت دیگه و درس رو ول کنم . چون از درس خوندن و نتیجه ی بد خسته شده بودم
  اما با ویس های اخیر همایش هاتون و این برنامه ۵۰ روزه وسوسه شدم که سه باره کنکور تجربی بدم
  رتبه ی پارسالم ۶۸ هزار بود
  چطور میتونم تو فرصت باقی مونده نیمه مسلط ها رو به تسلط برسونم؟ ؟؟ بالای ۶۰ درصد مباحث نیمه مسلطم
  جوابتون خیلی برام مهمه

 25. سلام استاد خواهشا جواب بنده را دهید ممنون می شوم.
  استاد در این برنامه به خصوص در درس فیزیک فصول مهمی مانند جریان و یا دینامیک و حرکت نیامده خب قسمت زیادی از سعوالات هم از این مباحث هستند به نظر شما ایا ضرر نمی کنیم با این ترح درس.
  چون واقعا من سردرگم شدم.

  1. ۵۰٪ مباحث ساده تر و تست خیز قید شده
   اگر کسی اینا بلد بود خودش میتونه بقیه مباحث کار کنه اضافی و مشکلی نیست
   بارها عرض کردم که برنامه شخصی هرکس اولویت داره به طرح درس کلی من اینجا در سایت

   کدام مطالب کنکور را حذف کنیم ؟

   1. سلام خسته نباشید
    استاد من برای دوران جمع بندی کنکور ۱۴۰۰ بین کتاب دور دنیا گاج و مهر ماه شک دارم به نظرتون کدوم رو بگیرم لطفا نگین هر دوتا خوب هستند و اینا یکی رو نام ببرید
    مرسییییی

 26. سلام استاد وقتتون بخیر
  امیدوارم عالی باشید …. خاستم با این پیام یک تشکر کنم. من از یه روستا تو استان سیستان و بلوچستان هستم همیشه ویس های توی کانال تونو گوش میدم و همیشه حرفاتون برام مفید واقع میشه …
  من خیلی از مشاورا رو میشناسم که دقیقا همو جایی که میبینن دانش اموزا بهشون نیاز دارن هی هزینه هاشونو زیاد میکنن و زیاد میکن و اونجاس ک خیلی ها مثل خود من نمیتونن نمیتونن واقعن اون هزینه رو پرداخت کنن من همیشه از شیوه ها و روش هایی که پیشنهاد کردید هر جایی استفاده کردم نتیجه گرفتم چون واقعن انجامش دادم با دل و جونم .
  من با اینکه دو ساله میشناسمتون ندیدم مثل مشاورای دیگه رفتار کنین
  استاد شما الگوی ما بودید و هستید….
  و بدونید دعای خیر پدرمادرای افرادی نظیر خود من پشت سرتون هست انشاالله تو زندگیتون چه عرصه کاری چه زندگی شخصی تون به بهترین ها برسید

 27. سلام ، خستہ نباشید ، ببخشید من هیچے نخوندم و در حد صفر بلدم ، اگہ از 16 اسفند شروع بہ خوندن کنم ، تا قبل از اردیبهشت یا اوایلش میتونم تکمیل کنم؟

  یا نمیشہ باید کار دیگہ ای بکنم؟!😞

 28. استاد سلام خسته نباشید خدا قوت …..استاد بالاخره نفهمیدم که با کدوم برنامه بیام جلو شما به یک گفتین با طرح مشاوره زمستانه و به یکی دیگه گفتین همین 50 روزه بالاخره کدومش؟

  1. فرقی ندارند . اگر شروع نکردی کلا با طرح درس ۵۰ روزه بیا جلو و اگر بین اجراهای هفته های برنامه قبلی هستی همان را ادامه بده
   هر دو پیشنیازها را رعایت کردند و مباحث ساده تر کنکور شامل خواهند شد

 29. سلام استاد وقتتون بخیر، اگه میشه لطف کنید بگین حداکثر درصدی که میتونیم بزنیم با خوندن این مباحث چقدر هست؟

  1. همه چیز امکان پذیره
   اینایی که من گفتم حذاقل ۵۰٪ هست و اگر خودت هم بعدش برای کار وقت و زمان مناسب بذاری حتما میشه بعد از این برنامه بیشتر از اینها هم خواند

 30. استاد من از زمستون با شما هستم و بنظرم بد نخوندم شمام ازم گله ایی نکردین راجب درسام امیدی به پزشکی هست اگه همسن جوری روزی۱۰ ساعت مینیموم و روزی ۳۰۰ به بالا تست؟؟؟

 31. سلام استاد وقت بخیر. من برنامه ۸هفته ای کانال رو به مدن ۲ هفتشو انجام دادم. الان ۶ هفته باقیمونده رو به ترتیب انجام بدم یا کلا اونو بیخیال شم بیام روی این طرح درس ۵۰ روزتون؟ خواهش میکنم منو یه دل کنین که بتونم با قاطعیت مسیر رو پیش ببرم. ممنونم ازتون.

 32. سلام استاد یه مشکلی دارم من که ممنون میشم خوب راهنماییم کنید.استاد من تا امروز دستو پا شکسته خوندم بعد مریض شدم و دو هفته است که درس نخوندم و مطالب قبلی کلا یادم رفته و الان یه بیماری دیگه ای هم دارم که متاسفانه یکی دوهفته بعد باید عمل جراحی بشم و بعد عمل دو هفته باید بستری بشم بعد پدرو مادرم میگن که نبیاید پشت کنکور بمونی و هم میگن باید معدل دیپلمت خوب باشه عنی من باید خرداد ماه صرف امتحنات نهایی بکنم الان توصیه شما برای این جور شرایط چیست پشت کنکور بمونم بهتر میشه برام برای هدف تاپ؟ممنون

  1. تا آخرین لحظه برای کنکور ۱۴۰۰ بجنگ و کم نیار و کم نذار
   مباحث ارزشمند (ساده و تست خیز طرح درس ۵۰ روزه ای که دادم ) + مباحث کم تسلط قبلی خودت ، بهتر از بقیه بالا میاد و باید اول روی آنها کار کنی
   نمرات نهایی هم حتی اگر بالا بشه با قانون تاثیر مثبت یعنی درصدهای کنکورت برای سنجش ملاک هست
   انشاله عمل جراحی را بخوبی پشت سر بگذاری

 33. ببخشید استاد من متوجه نشدم الان تقریبا ترم دوم دوازدهم که باقی میمونه رو باید کی بخونیم؟؟؟لطفا جواب بدید

  1. مباحث ارزشمند کل کنکور اینجا بیان کردم و برام مهم نبوده چ جایی از کتاب و در کدام پایه است
   مثلا برای فیزیک تکمیل ترم دوم هم در پیشنهادم بوده

 34. استاد من ساعت مطالعه ام 7 هست زیاد نمیشه فکر کنم اونایی که 12 ساعت میخونن یا 300 تست میزنن رازش تست بوششی درسته استاد؟

 35. سلام استاد توی فنون ادبی انسانی این طرح درسایی که گفتین اصلن تعداد فصل و درسش نیست تو کتاب سال دهم
  ینی فنون ۱ فقط ۴ تا فصل داره و ۱۲ تا درس

  1. این پادکست برای سال گذشته است و تعداد درس هاش حذف شده در علوم و فنون ادبی
   اصلاح میکنم براتون در متن این پست

  1. مهر و ماه مسايل بگیرید و اوناییی که در برنامه ۵۰ روزه گفتم کار کنید

 36. سلام استاد ببخشید که سوالم بی ربطه.
  شما فرمودید نکات کمک درسی رو با متن کتاب در زیست تطبیق بدیم. اما این وقت گیره و از تعداد تست کم میکنه .
  چه کنیم؟

  1. روش کار زیست همینه
   باید متن کتاب درسی با درسنامه و تست ها تطبیق بدی تا دستت راه بیفته

 37. سلام استاد ببخشید میگم پس امتحانات نهایی رو چیکا کنیم هدفمون اونا باشه یا این برنامه50 روزه؟
  و اگه این برنامرو هدف قرار بدیم امتحانات نهایی رو چیکار کنیم؟

  1. این برنامه خللی در نهایی ایجاد نمیکنه چون از امروز هم بخواهی شروع کنی تا هفته اول اردیبهشت تمام میشه
   موقع نهایی هم در فرصت هر امتخان تک درس (پایه ها + دوازدهم) تستی جمعش کن

 38. سلام
  ببخشید من کلاس هم میرم برای ریاضی و فیزیک میرم و تا اردیبهشت ادامه دارن و بیشتر مطالبی که تو این برنامه ذکر شده رو خوندم ولی خب کم تسلط بنظرتون به غیر از مسلط شدن به ثرفصل هایی که تو این برنانه ذکر شده دو روز درهفته رو برای برنامه کلاسم اختصاص بدم؟؟

   1. خیلی ممنون
    کوییز های مربوط به این برنامه از کی تو کانال طرح کلاس مشاوره قرار داده میشه؟؟

    1. انشاله از شنبه ۲۳ اسفند برنامه ۵۰ روزه شروع صفر اینجا + ۹ تا کوییز برای خود ارزیابی مطابق همین برنامه برای بچه های کلاس مشاوره در رشته های تجربی و ریاضی قرار خواهم داد

    2. سلام استاد.من هدفم ده هزاره. برای این رتبه باید حداقل درصد ها بین ۴۰ الی ۴۵ باشه و برای این درصد ها باید تقریبا ۶۰درصد مطالب کنکور و بخونم. از حالا که ۱۷فروردینه تا پایان اردیبهشت میتونم این مطالب رو جمعش کنم. اما شما گفتین که این مطالب تقریبا ۵۰ درصد مطالب کنکور هستن. من باید خودم ۱۰ درصد دیگ از سایر بخش ها اضافه کنم؟ یا برای میانگین ۴۵ درصد دروس کافی هست؟ ممنونم از پاسخ دهی شما♡

 39. سلام. اقای افشار ما که یازدهمم تجربییم و چیزی نخوندیم طرح زمستانه شرکت کنیم یا50روزه؟

 40. درود
  آقای افشار ، محاسبات سریع اگه قبلا کار نکرده باشیم از الان ،کار کنیم ؟اگه آره با چه کتابی؟
  اگر واقعا تاثیر زیادی داره مشکلی با وقت گذاشتن در این مورد ندارم از نظر سختی کار ،پیشنهاد شما چیه؟

 41. سلام استاد وقت بخیر چنتا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین..*اول اینکه، تو طرح درس ۵٠ روزه که فقط بخشی از مباحث دوازدهم رو میخونیم، و ما امتحان نهایی داریم و باید همه رو مسلط باشیم، چه کنیم؟ خوده دوازدهما کللی وقت میبرن،،،، چیکار کنیم؟؟ **دوم، برای نهایی ها فقط تشریحی کار کنیم کافیه ؟؟ چون من هدفم اینه که برا همین طرح ۵٠ روزه فقط سراسری های ۹٠ به بعد و در نهایت کنکورای قبل رو کار کنم (***سوم، این کار مناسبه یا نه کمه؟؟) حالا اگه کل دوازدهمارم با تست بخونم خیلی میشه… خیلی خیلی ممنون میشم جواب بدین استاد

  1. این برنامه هفته اول اردیبهشت تمام میشه / بعدش تا نهایی ۳ هفته وقت دارید .
   نگران نباشید چون تاثیر معدل نهایی ( ریز نمرات هر درس ) بصورت مصبت هست و چاگر ۱۵ یا ۱۹ بشی فرقی برای رتبه کنکورت نداره

  2. سلام وقتتون بخیر
   استاد من نظام قدیم هستم راستش از اواسط آبان شروع کردم به خوندن ولی خب خوب نخوندم رتبه پار سالمم ۲۰۰۰۰شده بود راستش خیلی نسبت به کنکور ناامید بودم تا این که ویس برنامه ۵۰ روزه شما رو گوش دادم و خیلی امید گرفتم و تصمیم گرفتم هرجور شده امسال به دانشگاه و رشته مورد علاقم برسم واز۲۳اسفند هم استارت مجدد و قوی زدم و خب مباحثی رو هم تا الان پیش بردم حالا میخواستم بدونم میشه با شما از الان تا کنکور مشاوره بردارم و خب اگر امکانش وجود داره چجوری باید اقدام کنم؟؟؟

   1. برنامه ۵۰ روزه بیار جلو و گام به گام با برنامه پنجاه روزه کار تمام کن ؛ نیاز به مشاور هم نداری اگر منظم و مرتب و با تست و ساعت مطالعه بالا کار کنی

 42. عرض سلام و ادب …خسته نباشید .تشکر میکنم بابت زحماتی که برای ما کنکوری ها انجام میدید زحمات گرانقدر شما قبل تشکر و توصیف نیست🌹🌹
  استاد من شروع صفری هستم و درس ادبیات باتوجه به اینکه شامل چند مبحثه مثل واژگان و قرابت و …. من سردرگم شدم کدوم مطالب بخونم و چجوری بخونم ؟ و اینکه درس ادبیات که پست کردین مخصوص ریاضی و تجربی هست ما انسانی ها هم همون مطالعات زنجیره ای بخونیم و زبان همراه با گرامر واژگان هم بخونیم ؟

  شما فرمودید روزی حداقل ۱۵۰ تست بزنیم ولی من روزی حداکثرش ۷۰ تست میزنم . و تو خوندن ریاضی خیلی کندم مباحث زیاده و زمان کمه چه راهکاری داره؟

  با عرض معذرت زیاد شد… راهنمایم کنید ممنون میشم . در پناه حق تعالی محفوظ باشید🌷🌷

  1. سلام
   خواهش می کنم
   لغات و قرابت و آرایه ها را مبحثی شروع کنید و بعد املا و زبان فارسی بهش اضافه کنید

 43. استاد سلام دوازده تجربی هستم.شروع صفر از ابتدای اسفند.
  اشکالی داره اگه اختصاصی ها رو تا ۳۰اردیبهشت ادامه بدم ؟؟چون میخوام فصل هایی از دوازدهم که سخت هستن رو هم به عنوان کار اضافه بخونم.شما مانعی نمیبینید؟اگه نه ، خواهش میکنم بفرمایید جمع بندی دروس اختصاصی رو چه زمانی شروع کنم و به چه صورت باشه،لطفا جزئیات رو بگید.واقعا راجب تاریخ و نحوه ی جمع بندی زیست،فیزیک،شیمی، ریاضی نگرانم.
  البته عمومی ها رو حدود ۱۰اردیبهشت با برنامه ۵۰روزه، قصد دارم تموم کنم؛و از اوایل اردیبهشت دیگه جامع عمومی می زنم وضعیت عمومی هام اوکی هست اما اختصاصی هام ،کار زیاد می‌خواد.

  1. سلام
   اول این ۵۰ روز اول کار کن ؛ بعدش برو سراغ مباحث سنگین تر
   اول اینا کار بشه ، اگر خوب بودی و تسلط قابل قبول داشتی برو سراغ سخت تر ها

   البته پیشنهاد میکنم در هنگام اجرا یا اتمام این ۵۰ روز یک وقت مشاوره نیم ساعته تلفنی بگیری ازم تا نکاتی متناسب با شرایط بهت گوشزد کنم
   واتساپ : ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

 44. سلام استاد من نظام قدیمی هستم به خاطر مشکلات خانوادگی نتونستم درس بخونم الان که مشکلات حل شده نظام جدید شده من نظام قدیم رو کامل میشناختم زنجیره فصل های زیست و شیمی رو میشناختم ولی الان اصلااااا نمیدونم چی به چیه استاد چطوری زنجیره هارو بشناسم!؟؟؟؟؟

 45. سلام ،اقای افشار ریاضی من لهههههههههه رشتم تجریه به نظرتون چیکارکنم نمیدونم از چه دی وی دی استفاده ،ی اموزش از سطح خیییلی ضعیف معرفی میکنید!؟؟؟ممنون میشم

 46. سلام استاد خدا قوت.. ممنون از زحماتتون.. استاد دو تا سوال داشتم، ۱_برا امتحانای نهایی بنظرتون فقط تشریحی کار کنیم کافیه؟ یا نه حتما باید تست بزنیم؟ ۲_ همه میگن که برا کنکور دروسی مثله زیست و شیمی باید حتما هر سه پایه کامل خونده بشه، با نوجه ب برنامه پنجاه روزه، به نظرتون این حرف درسته یا نه؟؟

  1. سلام
   در فرجه هر امتحان نهایی حتما کار تستی تک درس انجام بده و مطالب با حل تست جمعش کن

   طرخح درس ۵۰ روزه برای اونایی که پایه درسی قبلی دارند در حدود ۴۰ روز و حتی کمتر هم جمع میشه و بعد میشه رفت روی بقیه مباحث
   منم درباره کل زیست و حفطیات شیمی معتقد هستم که همه جا باید کار کرد

 47. سلام استاد وقتتون بخیر من نظام قدیمی هستم و میخوام از این برنامه استفاده کنم ولی بعضی از مباحث رو که اینجا قید شده به من گفتن که در کتب نظام جدید حذف شده مثلا بحث مجانب و دنباله رو در ریاضی یا ماتریس و لگاریتم که حذفم نشده باشن بسیاری از مباحث کم حجم شدن میشه توضیح بدین ممنونم

 48. با سلام برا عيد جمعبندي كنيم بهتره يا اونايي كه نخونديم رو بخونيم استاد راهنماییم کنید ميترسم مثل پارسال نتونم درست جمع کنم درس هارو و مطالبی که خوندم به هدر بره

 49. سلام استاد خداقوت خیلی خیلی ممنون بابت سایت خوبتون من تازه چن ماهه با سایتتون آشنا شدم خیلی چیزای خوب و مفیدی ازتون یادگرفتم بخصوص برنامه ریزی چیزایی که من مشاورمم نگفته بود رو شما رایگان در اختیار بچه ها میزارین خیلی ممنون همیشه سالم وخوشحال باشین و بیشتر بدرخشین

 50. سلام.ممنون بابت انتشار این طرح برنامه
  سوالم اینه که اگر قسمت هایی مثل اسید و باز شیمی و حرکت فیزیک رو هم کار کرده باشیم اما مسلط نباشیم اون رو هم بگونجونیم در برنامه یا بذاربم بعد از اتمام این قسمتها؟چون میترسم تا اونموقع کامل فراموش بشه..ممنون

  1. بین کم تسلطی هایی از برنامه هات که جز فصول سخت هستند یا نخوانده هایی از فصول سبک تر ؛ بهتره کم تسبطی هات تقویت کنی و اگر خیلی گیر کردی مباحث کوچیکی از آن فصل را حذف کنی

 51. وقتتون بخیر،من فارغ التحصیلم و از ۱۶ اسفند با این برنامه استارت زدم،ولی هرچقدر که ساعت مطالعه رو میبرم بالا فایده نداره و ریاضی و فیزیک خیلی کند میاد جلو،چاره چیه؟

  1. مباحث ریاضی و فیزیک این برنامه هم از ساده ترین ها انتخاب شده . بهتره تلاش خودت مضاعف کنی و با حل تست های ساده تر کنکورهای سراسری چند سال اخیر + قدری هم صبوری راه بیفتی

 52. سلام استاد افشار وقتتون بخیر
  این طرح 50 روز از کی شروع میشه و تا چه زمانی ادامه داره؟؟؟ من تازه فه من فهمیدم
  شما برای دوران جمعبندی هم طرح برگذار میکنید؟؟؟؟

 53. سلام استاد من برا زيست خیلی تست نزده دارم الان به نظرتون میتونم به تست همه فصول برسم یا باید برای تسلط کامل یه سری فصل هارو حذف کنم؟

  1. فصول ارزشمند تر در اولویت بذار ؛ اگر دیدی موفقیت آمیز تونستی از عهده کار بر بیایی برو سراغ مباحث سنگین تر

 54. سلام استاد اگه برا یه درسی از دی وی دی استفاده کنیم بازم میتونیم به این برنامه برسیم؟

  1. بهتره با کتاب تست باشی الا مگر اینکه اصلا متوجه نشی و بری فیلم ببینی
   دیدن فیلم وقت گیره و باعث میشه تعداد تستهای شما پایین بیاد و چیزی به اسم تسلط و سرعت عمل نداری اونوقت
   ۲۰۰ تست الان ی کنکور باید باشه حداقل در روز

 55. سلام استاد من از آزمون های آزمایشی استفاده نمیکنم میتونم به جای اون از کتابای جمعبندی استفاده کنم؟

  1. سلام
   برای آزمون گرفتن از خودت از سوالات آزمون ها استفاده کن ( اگر سطح متوسط و ضعیف داری )
   منابع جمع بندی مثل موج آزمون / فصل آزمون هم برای تست زنی زماندار (سنجشی) اگر سطح بالایی دارید مناسب هست

 56. سلام استاد ببخشید میخواستم بدونم بعد از این طرح، ادامه مباحثی ک خونده نشد چه زمانی خونده میشه؟؟؟ ایا اصلا خونده میشه؟ ببخشيد . ممنون بابت كمكاتون😊🙃

 57. سلام.شما میگید برا این برنامه تست تالیفی و ساده بزنیم
  ولی باتوجه به سختی کنکور ۹۹چطور مطمئن باشیم که اگه کنکور ۱۴۰۰هم مثل ۹۹ بود داریم خوب و عالی میخونیم؟
  پس ما باید تست سخت هم بزنیم اون وقت چجوری؟
  من خیلی به خاطر این موضوع استرس دارم

  1. سلام
   حتما اول سراسری ها بزن و بعد تالیفی
   برای عمومی نیاز به تالیفی کمتره ولی برای تخصصی حتما قدری تالیفی هم کار بشه تا با ایده های جدید آشنا بشی

 58. سلام استاد واقعا خدا خیرتون بده تو این بازار سودجویی همه، شما مطالب رو رایگان در سایت میزارین
  بهترین موقع برای جمع بندی یه دانش آموز متوسط رو پایین چه زمانیه ؟؟
  با توجه به برنامه پنجاه روزه که البته من دیر تر شروع کردم و احتمالا تا هفته اول اردیبهشت طول بکشه

 59. سلام استاد مثلا اگر از فصل یک 20 تست بزنیم وقتی به فصل دو میرسیم همزمان چند تست از فصل یک باید بزنیم؟ باید از قبل نشان دار کرده باشیم؟

  1. همان تعداد تستی که از برنامه جدید میزنی از برنامه قبلی داشته باش به عنوان پوششی و اگر دیدی زیاد گیر کردی اصلا پیشروی نکن و فقط دوره با تست ها کن

 60. سلام خسته نباشید
  ببخشید این جدولی که تو کانال کلاس مشاوره زمستان قرار دادید برای میانگین درصدا هر سال به همین صورت هس یا اینکه کنکور ۹۹ که سخت بوده اینطوری بوده؟ و اینکه اگه برای مباحثی که تو برنامه ۵۰ روزه برای دروس شیمی و فیزیک و ریاضی ذکر شده رو مسلط شویم در این دروس چند درصد تو کنکور میتونیم بزنیم ؟؟

  1. هرکسی این جدول درصدهای رشته ریاضی کنکور ۹۹ دید باید به خودش بگه چرا که نه … منم بخوانم میشه ها … بهتره حیف نکنم این زمان رو
   واقعا اگر دل بدی و کار کنی درست میشه

 61. سلام
  من از تابستون شروع کردم دارم میخونم ولی بخاطر سرعت مطالعه ی پایین زیاد موفق نبودم
  برای یه سری فصل ها با اینکه خوندم و تست هایی زیادی زدم ولی خب وقتی که تست هایی که مشابه تستای کتاب تستم نباشه به سختی حل میکنم یا اینکه نمیتونم حل کنم و خلاقیت ندارم بنظرتون این فصول رو حذف کنم؟؟یا اینکه براشون یه تایمی بذارم دوره کنم که اگه تست راحت ازشون اومد بزنم
  (مثل فصل ۲ یازدهم جریان قسمت مدارهای پیچیده)

  1. سلام
   فعلا سمت اون بخش ها نرو
   مباحث دارای اولویت بخوان و جدی کار کن و بیار جلو
   اگر درجه یک و عالی بودی اونوقت میشه روی بقیه جاها هم حساب کرد که خواهی خواند یا خیر

   1. خیلی ممنون
    یه سوال دیگه :برای مباحث کم تسلط ،درسته فقط تستای کنکورای سالای قبل که تو کتاب تست هس بعلاوه ی تست هایی که خود کتاب کمک آموزشی مشخص کرده که مهم ترن؟؟

 62. سلام
  اگه برای عمومی ها سه درس دینی زبان و عربی تو ۸۰ درصد ادبیات ۳۰ درصد و شیمی و زیست حدود ۶۰ درصد باشیم برای ریاضی و فیزیک چند درصد باید بزنیم تا دندانپزشکی دانشگاه اراک دولتی قبول شیم ؟؟

  1. سلام
   معامله نکن
   منم دستگاه انتخاب رشته نیستم که عدد بهت بگم
   بخوانی همه درس هات بالای ۶۰ و ۷۰ هم میتونی برسونی از الان

   1. از الان بخونه همه درسا بالای 60؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!امکان نداره که😳😳😳😳😳😳

     1. ۲ راه داری
      الان ادامه بدی و تلاش کنی ( حتی از صفر )
      دومین راه : بعدت حس_______رت بخوری

 63. سلام
  خسته نباشید
  من تازه طرح درستون رو دیدم و میخوام باهاش پیش برم(امروز ۲۴ اسفنده)
  در ویستون درباره کانال زمستانه شیندیم. خواستم بپرسم که برای اینکه این طرح درس رو انجام بدم آیا لازمه حتما در کانال زمستانه شرکت کنم؟

  1. در طرح زمستان ثبت نام کنی ۹ آزمون متناسب با این برنامه ۵۰ روزه هم خواهی داشت
   اگرچه نیازی به هزینه نیست و میتونی از همین ها رایگان استفاده کنی و بعد در منزل با تست های باقی مانده کتاب تست از خودت کوییز بگیری

   1. سلام استاد..من سوال پرسیدم دیروز برام خیلی مهم بود ولی نمی دونم چرا بالا نیومده

    استاد منم دیروز این برنامتونو دیدم و می خوام باهاش شروع کنم به نظرتون این برنامه 50 روزه نوروز رو پوشش میده یا باید یه برنامه دیگه واسه ایام عید داشته باشیم؟
    و لازمه شرکت کنیم تو طرح زمستانه؟
    ممنون میشم بگید

 64. سلام
  من تجربی نظام قدیم بودیم و امسال بجز ۲ درس بقیه رو خوب پیش رفتم و فقط یکم برنامه مروریم اوکی نبود
  من دیشب آزمون ۹۹ داخل رو از خودم آزمون گرفتم و درصد هام
  ادبیات ۴۰
  عربی ۷۰
  معارف ۶۰
  زبان ۸۸
  زمین ۰
  ریاضی ۶۰
  زیست ۶۰
  فزیک ۶۰
  شیمی ۵۰
  تو تایم خودش حل کردم
  من تا الان حفظیات شیمی و لغت و املاو آرایه و چند فصل زیست رو نخوندم و
  سر این مباحث خیلی حس بدی بهم دست داده
  دقیقا داره مثل یه هفته مونده به کنکور سال قبل میشه( ترازو ۷۰۰۰ بود رتبم شد ۴۰۰۰)
  دکتر من تا کنکور چطور خودم رو کنترل کنم؟

  1. سلام
   نخوانده هات برای دروسی که بالای ۶۰٪ هستی تمام کن اول
   برای بقیه جبران کم تسلطی ها با تست پوششی ـ دوره ای

 65. سلام
  من تجربی نظام قدیم بودیم و امسال بجز ۲ درس بقیه رو خوب پیش رفتم و فقط یکم برنامه مروریم اوکی نبود
  من دیشب آزمون ۹۹ داخل رو از خودم آزمون گرفتم و درصد هام
  ادبیات ۴۰
  عربی ۷۰
  معارف ۶۰
  زبان ۸۸
  زمین ۰
  ریاضی ۶۰
  زیست ۶۰
  فزیک ۶۰
  شیمی ۵۰
  تو تایم خودش حل کردم
  من تا الان حفظیات شیمی و لغت و املاو آرایه و چند فصل زیست رو نخوندم و
  سر این مباحث خیلی حس بدی بهم دست داده
  دقیقا داره مثل یه هفته مونده به کنکور سال قبل میشه( ترازو ۷۰۰۰ بود رتبم شد ۴۰۰۰)
  میانگین ساعت مطالعه روزانه ۱۴ ساعت و تعداد تست هم ۵۰۰ در روز هست
  دکتر من تا کنکور چطور خودم رو کنترل کنم؟

 66. سلام استاد خسته نباشید ..استاد پیشنهادتون واسه کسایی مثل من که میخان ازالان شروع کنن و نمیتونن با درسنامه های پر حجمی مثل کتاب خیلی سبز کنار بیان چیه ؟ کتاب درسی کافیه بنظرتون اخه حوصلم نمیکشه این همه متن و بخونم میترسم همین باعث بشه از درس زده بشم بدتر بنظرتون فیلمکببینم خوبه

  1. درسنامه منابع جمع بندی مثل مهر و ماه و خط ویژه گاج بگیر
   تست های منابع اصلی که مفصل تره بزن

 67. سلام استاد …خسته نباشید
  من جدیدن برنامه 50 روزتونو دیدم و الان که 24 اسفند هستش می خوام باهاش پیش برم در حد متوسطی هستم و بعضی فصول از برنامه رو جابه جا کردم و کم تسلطی هامو گذاشتم استاد فشرده بگیرم تا اول ازدیبهشت می تونم تموم کنم؟!
  و اینکه استاد میشه راجب ازمون هایی که پیش رو داریم من خودم کانونی هستم مثل 7و 20 فروردین هم بگید چه جوری خودمو با اینکه داریم این برنامه رو پیش می بریم صحبت کنید 🙏
  اخه مثلا 7 فروردین که کله پایه است اما من خودم مطمئنن وسط این برنامه هستم و خب بعضی از فصول پایه هم کلا تو برنامه نیس بعد چه جوری ازمون بدم
  استاد یکم سردرگم شدم لطفا جوابمو بدید🙏
  ممنون که وقت می زارید و می خونید*

   1. اها چشم استاد حتما شرکت می کنم
    اما استاد اتمام طرح 15 فروردینه؟
    بعدش یعنی منحل میشه؟

 68. سلام استاد من برنامه رو دیدم ویسو گوش دادم ولی بنظرتون برای این سه ماه باقی مونده یکمی حجم مطالب زیاد نیست نمیشه جمعش کرد اونی که از الان شروع میکنه باید بمونه برای 1400 چطور ممکنه اخه کسی با این حجم از رقابت بتونه تو سه ماه خودشو بکشونه بیاره بالا واسه پیراها حتی مگر اینکه منظوره شما از پیشرفت این باشه که طرف با امید بخونه و نهایتش با یه رتبه ی 40 50 هزار روبه رو بشه خواهش میکنم واقع بینانه صحبت کنید شمام میدونید ماهم میدونیم که وقت خیلی کمتر از اونیه که بشه حتی به رتبه ی زیر 10000رسید

  1. معامله کنی ۳ ماه بیشتر نمونده و چیزی گیرت نمیاد
   بخوانی اندازه ۹ ماه میشه کار جمع کرد
   با برنامه فشرده و تست زیاد و انتخاب مباحث ارزشمند بیا جلو

 69. سلام استاد من تغییر نظامی بودم و دیگه ته امیدومم از دست داده بودم تا اینکه این برنامه ی شمارو دیدم و میخام باهاش شروع کنم استاد واقعا میتونم امسال دیگه ببندم کنکورو برا خودم در حد پیرا پزشکی ها میشه پیشرفت کرد استاد؟

 70. سلام استاد من با زیست نظام جدید خیلی مشکل دارم هر کاری میکنم نمیتونم باهاش کنار بیام یه نفر پیشنهاد دادن بهم که فیلم ببینم با سرعت تند بنظرتون کار عاقلانه ایه/

 71. سلام استاد یه خسته نباشید ویژه بگمو خستگیتون دربیاد…خیلی ممنون
  دوازدهم تجربی هستم
  برای فیزیک من خیلی سبز تک پایه تک پایه دارم و وقتی میرم رو فصلای کم تسلط هرپایه که تست بزنم خیلییی تست داره و بیشترشون تعلیفی هستن و سراسری کم داره و الان تو این موقع که وقت کمه استاد همشونو باز نمی تونم بزنم باز دوباره می مونه و به قولی فصل جمع نمیشه به نظرتون چی کار کنم …یا چه کتاب کم حجمی بگیرم که همه تستاشو بزنم؟؟
  برای همه اختصاصی ها این مشکلو دارم
  توروخدا راهنماییم کنید …مرسی اقا

  1. سلام
   اگر مشکل آموزشی زیاد نداری یا اینکه درسنامه داری ، برای تست آبی قلمچی بگیر

   1. استاد دوردنیادرنیم ساعت برای فیزیک خوبه؟
    کتابشو دیدم تستاش به قولی جمع جور تره میشه کله تستاشو زد
    اما فک کنم برای جمع بندیه اره!؟

    1. تک درس برای جمع بندی که درسنامه و تست جمع و جور و نرمال داشته باشه مهر و ماه بگیرید

 72. سلام،لطفا این سوال رو جواب بدین ،استاد ماهایی که اومدیم با برنامه پنجاه روزه شروع کردیم به خوندن کی باید آزمون جامع زدن رو شروع کنیم؟کی بریم سر کتاب هایی مثل کنکوریوم یا دور دنیا ؟خواهش میکنم جواب بدین

  1. سلام
   جامع های شما میفته از نیمه دوم اردیبهشت ماه
   قبلش هم برنامه ۵۰ روزه و احتمالا جاهای اضافی که وقت میکنید و میرسید بخوانید

 73. سلام استاد ببخشید من امسال دوازدهم رو اصن نخوندم و همچنین درسای دهم و یازدهم و کم بلدم ومن این چن روزه شروع کردم ب خوندن
  ببخشید میشه بگین ک با فیلم اموزشی واسه کنکو بخونم و چجور برنامه کنم ک هم خودموبرا نهایی برسونم و هم کنکور بخونم ومیشه بگین ک واسه من پروژه ۶۰۴۰ حرف اخر تهیه کنم میرسم؟

  1. سلام
   فقط برای مباحثی که گیر علمی زیادی داری و با درسنامه متوجه نمیشی برو سراغ فیلم ها
   در دوران نهایی هم جمع بندی تک درس تستی کن و قبل و بعد از نهایی حتما جامع کنکورهای جمع بندی شناور داشته باش

 74. سلام استاد ممنونم که ازتون که یه همچین جایی برای ماها فراهم کردید. استاد میخاستم بپرسم منی که میخام از الان شروع کنم با همین برنامه پنجاه روزه اگه بیام درسارو جدا جدا بخونم مثلا زیست و توی یه هفته تموم کنم مشکلی داره چون من الان سه ساله همینطوری الکی پشت کنکورم و چیزی نمیخونم نمیدونم دلیلش چیه واقعا خودمم موندم ولی نمیخام امسالم مثل هر سال به خودم بیام و ببینم ای باابا فردا کنکوره و باز چیزی نخوندم میخام این بارو تمومش کنم دیگه شاید اگه این طوری بخونم مثل دوران امتحانا دست و دلم به کار بره نظر شما چیه اشتباهه این کار؟

  1. سلام
   لطفا حجمی خوانی ( تک درس جداگاه) نخوان و همه درس ها باهم بیار جلو و اگر دیدی جایی از برنامه رو هم بلد بودی هیچ اشکالی نداره و راحت میتونی ازش تست بزنی و سریع تر رد بشی

   1. اقای افشار منم میخام همین کاری که دوستمون گفتن و انجام بدم چون اینجوری خیالم از بابت یه درس حداقل راحت میشه و استرسم کمتر و شاید روش خوندمون اینجوریه به نظر شما کجاش ایراد داره استاد؟

 75. سلام، وقت بخیر استاد عزیز، عربی مبحث معلوم و مجهول فصل 6 پایه دهم هستش.
  البته مطمئم اشتباه تایپی بوده

 76. سلام استاد میانگین برای هر درس چه تعداد تست زده بشه؟؟ اشکالی نداره برای دوره دوم یا سوم تست جوابشون را مشخص کنیم تا هنگام مرور تست هاسرعتمون بره بالا؟؟

  1. تا جایی که دستت راه میفته تست اولیه کار کن و بعد بقیه تست ها در مراحل بعدی به عنوان تست پوششی بزن
   تست های تکراری به صورت ترکیبی هم به سرعت تست زنی شما کمک میکنه

 77. سلام استاد به توصیه شما تست پوششی کار کردم و عمومیا و اختصاصیا رو یه در میون گذاشتم تعداد تست هام زیاد شدند ولی چرا ساعت مطالعه ام افزایش پیدا نکرد؟

 78. سلام استاد خسته نباشين.تروخدا به سوال من جواب بدين.استاد من دانشجوي فوق ليسانس مهندسي ام.ميخوام استارت بزنم براي پيراهاي پرستاري يا هوشبري يا اتاق عمل.حتي اگ سراسري هم نشد ازاد.عمومي هام بشدت قويه.فقط استرس شديدي دارم نميدونم زمان کافيه يانه؟

  1. سلام
   گلچین مباحث دروس تخصصی از هر درس گفتم حداقل برای قبولی آزاد ۳۰٪ بزن تخصصی و عمومی بالای ۶۰٪

   1. سلام استاد . من شروع صفر هستم و دو روزی هست که دارم از برنامه ۵۰ روزه استفاده میکنم . استاد من برای فیزیک کتاب چهار جلدی خیلی سبز رو دارم ولی متأسفانه هر فصل درسنامه های خیلی زیادی داره و مثلاً فصلی مثل نوسان و موج رو واقعاً نمیتونم توی دو هفته تموم کنم . به نظرتون میتونم از درسنامه های کتاب های جمع بندی مثل مهر و ماه یا خط ویژه گاج استفاده کنم یا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان از کلاس های نکته و تست استاد یحیوی استفاده کنم؟

    1. سلام
     از درسنامه منابع جمع بندی استفاده کن ولی برای حل تست ببیشتر حتما سراغ منابع اولیه برو و به تعداد تست های کم منابع جمعبندی بسنده نکن

 79. سلام استاد دوره کردن تست ها چند روزه باید باشه چند روز بینشون باید فاصله بیفته؟؟ طی 2 هفته یک مطلب با تست هاش چند بار باید دوره شه؟؟

   1. سلام استاد,من صفر صفرم یعنی نه پایه نه دوازدهم هیچی کار نکردم و دوازدهم تجربی هم هستم و امتحان شبه نهایی از ۱۵فروردین شروع میشه تا ۱۱ اردیبهشت خیلی سردرگمم نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنید!!؟؟؟ا

 80. سلام
  استاد شما گفتید برای تخصصی ها بیشتر سراسری بزنید قدری هم تالیفی اما عمومی ها همش سراسری
  خب استاد کتابی مثل خیلی سبز که من برای زیست دارم سراسری کم داره و با همون تعداد تست هم نمیشه چیزی فهمیدوتالیفی زیاده و خب منم مجبورم تالیفی هارو کار کنم که مسلط بشم اما تالیفی ها خیلی گیر دارن…پس الان راهکار چیه …چه کتابی هست که همش تستاش سراسری باشه
  استاد توروخدا جواب بدید مرسی

  1. سلام
   سراسری ها یکدور دیگه مجدد بزن ؛ بعد برو سراغ تالیفی های آزمون هایی مثل گزینه دو و سنجش که استاندارد تر هستند

 81. سلام استاد . شروع صفر هستم و دو روزی هست که دارم با برنامه ۵۰ روزه پیش میرم ‌. استاد من برای درس فیزیک کتاب چهار جلدی خیلی سبز رو دارم ولی متأسفانه درسنامه های خیلی زیادی داره و برای مثال من فصلی مثل نوسان و موج رو واقعاً نمیتونم توی دو هفته تموم کنم . به نظرتون میتونم از درسنامه کتاب های جمع بندی مثل مهر و ماه یا خط ویژه استفاده کنم و تست رو از خیلی سبز بزنم یا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان کلاس نکته و تست استاد یحیوی رو ثبت نام کنم؟

 82. سلام وقتتون بخیر
  استاد من نظام قدیم هستم راستش از اواسط آبان شروع کردم به خوندن ولی خب خوب نخوندم رتبه پار سالمم ۲۰۰۰۰شده بود راستش خیلی نسبت به کنکور ناامید بودم تا این که ویس برنامه ۵۰ روزه شما رو گوش دادم و خیلی امید گرفتم و تصمیم گرفتم هرجور شده امسال به دانشگاه و رشته مورد علاقم برسم واز۲۳اسفند هم استارت مجدد و قوی زدم و خب مباحثی رو هم تا الان پیش بردم حالا میخواستم بدونم میشه با شما از الان تا کنکور مشاوره بردارم و خب اگر امکانش وجود داره چجوری باید اقدام کنم؟؟؟

 83. سلام شما گفتین که کلیات تابع (دامنه ،تابع بودن ونبودن،برد،اعمال جبری،یک به یک وارون،ترکیب تابع رو باهم ودر یک هفته جلو بیاریم)ولی ریاضی جامعی که من دارم اینارو در کنار هم نداره.من چیکار کنم خودم برم تستاشو پیدا کنم و حل کنم؟تک به تک؟

  1. سلام
   بله خودت بگرد کل تابع کنکور ۳ سال پیدا کن و مبحثی بخوان
   برای دروس تحلیلی کنکور فصل به فصل یا سال به سال خواندن برای کنکور فایده نداره

 84. سلام استاد، خواهشا جواب بدید
  من دوازدهم ریاضی هستم، احساس میکنم امسال اگه توجه ام رو بذارم روی هر سه سال، نمیتونم کامل و عمیق به تست ها مسلط بشم و نتیجه دلخواه رو بگیرم، ایا این تصمیم درستی هست که این زمان مونده رو بذارم روی تستی جمع کردن دوازدهم و حسابان از پایه، تا بعد از کنکور، با ادامه دادن دوره دوازدهم، پایه و عمومی هاش رو از درصد فعلی 70 درصد، افزایش بدم؟ برای کنکور 1401.

  1. خیر
   موافق نیستم
   اگر فقط کنکور ۱۴۰۰ زیر ده هزار منطقه شدی بکون پشت ؛ وگرنه به نظر من به درد پشت نمیخوری ( چون تغییری به خودت ندادی و همون قبلی میشه )

 85. سلام استاد عزیز
  خواهش میکنم جواب بدید
  میخواستم بپرسم که از ۶فروردین میشه با برنامه پنجاه روزه شروع کرد یا خیر؟یعنی میشه نتیجه گرفت تو این دوماه با این برنامه؟
  نظام قدیم بودم و رتبه هم ۴۰هزار بوده منطقه ۱ همینجوری شانسی رفتم پارسال کنکور نظام جدید دادم؛ و پنج سالی میشه از درس دور سطح پرسیم در حال حاضر منفی صفره.

  1. سلام
   تعلل بیشتر نکن
   همه تلاش خودت بذار که خوب بخوانی و عالی باشی
   حتما میشه

 86. سلام خواااااااهش میکنم پاسخ بدید. تازه شروع به مطالعه جدی کردم با برنامه 50روزه و میخوام تماااام توانم رو بزارم اما ی مشکلی هست. اینکه من فقط مقدار خیلی کمی از دوازدهم رو خوندم و کلی مونده. ( دچار افسردگی شده بودم امسال) استرس نهایی داره منو به کشتن میده که نکنه نتونم دیپلم بگیرم استاد من الان چیکار کنم؟
  پزشکی شیراز میخوام و الانم وقت خیلی کمه. زرنگ بودم تا پارسال و الان سرم به سنگ خورده. استاد دوازدهم رو برم بخونم و پشت کنکور بمونم یا برنامه رو اجرا کنم.
  اگه پشت بمونم و معدل سال دیگه تاثیر داشته باشه که بدبخت میشم.
  واینکه استاد حدودا تاکی دیگه نخونم و جمع بندی بکنم و جامع بزنم؟

  1. نهایی خرداد هست و در فرجه هر امتحان برای پاس کردن با نمره خوب وقت هست
   الان فقط از ترس نهایی دوازدهم نخوان
   سعی کن بیای روی مباحث به درد بخور از کلیه دروس و خرد خرد کار کن بیاری جلو

   https://alirezaafshar.org/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87/

 87. سلام استاد
  راستش من سال قبل 4200 شده بودم و سه هفته بطور جدی شروع کردم و تو این سه هفته همه مباحث که قبلا تسلط داشتم رو باز آوری کردم و دارم الان تست مروری میزنم
  مشکل من اینه که تا حالا زیاد آزمون ندادم منتظرتون بهتر نیست آخر شب ها هر روز از همه درس ها موج آزمون کار کنم؟ 150 تست در 120 دقیقه؟؟

  1. سلام
   موج آزمون برای شما سمه
   با منابع متداول تر کار کن
   تست های کنکورهای اخیر بزن و بیا جلو
   برات بهتره
   عمومی اصلا تالیفی کار نکن ( نیاز نیست )

 88. سلام استاد الان هشت ام فروردین ماهه. من یه هفته است با برنامه ۵۰ روزه دارم جلو میرم. ای کاش زودتر دیده بودمش.از اونجایی ک عمومی هامو یه روز دو میان میخونم نزدیک ۳۰ روز برای هر درس دارم و نمیتونم خوب ببندمشون چکار کنم؟

  1. سلام
   از زنجیره مطالبی که دادم استفاده کن
   مهم زمانش نیست که حالا ی خرده بیشتر یا کمتر بشه

 89. استاد اگه از حالا با مرور و مطالعه اصولی برم جلو(۹فروردین) با این مباحث. احتمال ۸هزار شدنم هست؟

  1. معامله نکن
   اشتباهات قبلی خودت تایید نکن
   عالی بخوان
   حتما درست میشه

 90. سلام استاد
  آیا با شروع صفر از ۱۱ فروردین می‌شه زیر ۳۰۰۰ شد و از تجربی روانشناسی تهران آورد؟

  1. سلام استاد وقت بخیر من شروع صفریم میخوام از فردا ۶ اردیبهشت استارت برنامه ۵۰ روز رو بزنم هدفم فقط واسه امساله پشت کنکوریم و ب خاطر ی سری مسائل اصلا خوب نخوندم ولی جدی شروع کردم این برنامرو ۲۴ خرداد اگ تموم کنم حدود ۲۰ روز واسم باقی میمونه ک میخوام هر روز یه کنکور و از خودم امتحان بگیرم و همینارو ک تو برنامه ۵۰ روزس مرور کنم و رفع اشکال با اجرای این برنامه ب نظرتون میتونم به میانگین درصد ۶۰ برسم حدود حدود ۲۰ ازمون جامعم میگیرم از خودم ب علاوه ۳ تای کانون در خرداد ماه و ب نظرتون میتونم رتبه زیر دو هزار بیارم در منطقه ۳ تایمه روزانمم بالای ۱۳ و تست روزانه ۲۰۰ تست حتماااا بهم پاسخ بدین ممنون میشم

 91. استاد خسته نباشی من ی چیزو نفهمیدم اصن، الان ما این نباحثی ک گفتینو بخونیم بقیه مباحث چی میشه؟ینی اصلا اون مباحثی ک حرفی ازش نشد خونده نمیشه،؟ببخشیداااا عصبانی نشید لطفا🙃

 92. سلام اقای دکتر.اقای دکتر من امسال بخاطر یکسری مشکلات خانوادگی تقریبا صفرم.میخواستم بمونم برای سال اینده که این امکان برام وجود نداره.چن سالی ازدرس دور بودم ولی ازنظر هوش در سطح بالایی قرار دارم.طوری که سریع متوجه مطالب میشم.پدرم بهم گفته لااقل خودمو برسونم به پیراپزشکی های ازاد شهرهای شمالی کشور.نمیدونم تواین مدت رسیدن به این هدف اصلا شدنی هست یانه؟واین رو هم بگم ک عمومیام رو کامل میتونم به۷۰برسونم.درمورد اختصاصی هم گیراییم خوبه ولی باید بخونم.استرس شدیدی از نرسیدن دارم.اقای دکتر این برنامه شما شامل دوبخشه یکی از بخشاش نوشتین درصورت تسلط به مطالب بالا این بخش هم مطالعه کنین.من برای هدفم باید این قسمت دوما رو هم بخونم؟واینکه من باروزی۸ساعت تا کنکور به این هدفم میرسم؟ترو خدا جواب منو بدین.خیایل میگن نمیشه

 93. ببخشید اقای دکتر بالا فرمودید حتما شدنی نیست؟منظورتون این بود شدنی هست؟

 94. سلام
  ببخشید منظورتون از معادلات و نامعادلات و تعین علامت و مجموعه جواب ها در طرح پنجاه روزه فصل سه و چهار ریاضی دهم تجربی هست یا فقط فصل چهار؟؟!

 95. سلام استاد عزیز، وقت بخیر
  ببخشید شما در یکی از ویس هاتون که در مورد روش جمع بندی شناور بود در یک فایل صوتی 180 دقیقه توضیح داده بودین، به افراد حاضر در جلسه پیشنهاد دادین روش جمع بندی شناور رو اسفند یا فروردین شروع کنن و لزومی نداره همه ی فصل ها مطالعه بشه.
  اما شما تو کانال سوال و جواب های 1400 به هیچ دانش آموزی زدن آزمون جامع و روش جمع بندی شناور رو پیشنهاد نکردین و گفتین تا پایان فروردین و حتی نیمه دوم اردیبهشت مطالعه کنند.
  ممنونم میشم راهنمایی کنید.

 96. سلام استاد خسته نباشید …تو بخش پرس و پاسخ رایگان سایت ازتون یه چندتا راهنمایی خواستم اما الان هرچی می گردم پیداش نمی کنم یا شما جواب ندادید نمی دونم خلاصه …ازتون اینجا دوباره می پرسم توروخدا جواب بدید…
  استاد من از اول عید برنامه50 روزه رو دارم می خونم اما هنوز بخش دهمم و هنوز خیلی کار داره به بهشون مسلط بشم و تموم کنم یه ویسی تو کانالتون دیدم راجب جمع بندیه بقچه ایی که دوستان سوال کرده بودن و وقتی شنیدم خیلی استرس گرفتم که من هنوز تموم نکردم و خیلیاشون هنوز مونده و استرس گرفتم استاد برای اینکه زود تموم شن برم تو کار بقچه ای واسه جمع بندی برنامه و راستی دوازدهم هم تو برنامه خیلی کم هست استاد پس اینا چی میشن امتحان های نهایمون چی …ممنون میشم استاد واضح کمکم کنید

 97. سلام استاد خسته نباشید …تو بخش پرس و پاسخ رایگان سایت ازتون یه چندتا راهنمایی خواستم اما الان هرچی می گردم پیداش نمی کنم یا شما جواب ندادید نمی دونم خلاصه …ازتون اینجا دوباره می پرسم توروخدا جواب بدید…
  استاد من از اول عید برنامه50 روزه رو دارم می خونم اما هنوز بخش دهمم و هنوز خیلی کار داره به بهشون مسلط بشم و تموم کنم یه ویسی تو کانالتون دیدم راجب جمع بندیه بقچه ایی که دوستان سوال کرده بودن و وقتی شنیدم خیلی استرس گرفتم که من هنوز تموم نکردم و خیلیاشون هنوز مونده و استرس گرفتم استاد برای اینکه زود تموم شن برم تو کار بقچه ای واسه جمع بندی برنامه و راستی دوازدهم هم تو برنامه خیلی کم هست استاد پس اینا چی میشن امتحان های نهایمون چی …ممنون میشم استاد توضیح بدید

 98. سلام استاد من یکی دوروز پیش درمورد شروع برای پیراهای ازاد ازتون سوال کردم ک شدنیه یانه..راستش دوروزه شروع کردم و خداروشکر خوب دارم پیش میرم.فقط یه سوال برام مونده من دانشجوی فوق لیسانس هستم و چون بازارکار گروه تجربی خوبه دارم اینکارو انجام میدم بنظر شما اینکار درسته؟هدفم هم بیشتر اتاق عمل یا پرستاری هست..اگر بشه دولتی شهرستانا اگرم نشد ازاد جایی مثل تنکابن هم اوکیه..بارتبه۱۷هزار منطقه دو در بدترین حالت رتبه میتونم به پرستاری ازاد تنکابن برسم درسته؟

  1. سلام
   الان به این چیزها فکر نکن و عالی باش و از این ۳ ماه نهاین استفاده ببر

 99. سلام ببخشید من تازه با سایت شما آشنا شدم و این مطلب رو دیر دیدم می خواستم بدونم من از 15 فروردین شروع می کنم و بعد از 50 روز میرسم به 3 خرداد منی که دیر شروع کردم هم باید با همین زنجیره مطالعاتی پیش برم یا نه ؟
  سوال بعدیم هم اینه که جمع بند رو از کی شروع کنم ؟ من پشت کنکوری هستم و امتحان نهایی ندارم میتونم رتبه لازم برای پرستاری رو بیارم برای منطقه 2 خیلی ممنون از وقتی که میزارید

 100. سلام استاد وقتتون بخیر.
  استاد من تقریبا پشت کنکوری شروع صفرم و چند دو سه روزی هست که برنامه ۵۰روزه رو شروع کردم، قصدداشتم آزمون های سنجش رو بدم و طبق این برنامه براشون آماده بشم … امروز شما در کانال مشاوره بهار گفتید که یک برنامه چکیده تر قرار میدید ، الان می خواستم نظر شما رو بدونم که همین برنامه ۵۰ رو ادامه بدم یا طبق برنامه ای که میخواید پیشنهاد بدید الان پیش برم؟؟

   1. سلام استاد تو همون کانال میزارین برنامه رو و این که چه کی میزارین که عضو بشم/

    1. نمیشه به همه یک برنامه داد و ساعت بندی و دقیق خردش کرد .
     میشه پیشنهاد فصل داد از قسمت های ارزشمند و آزمون متناسب برای آنها ساخت

     1. میدونم استاد منظورم همون بود کی قرارش میدین / ازمونم داره /چند درصد و میشه باهاش زد؟

 101. سلام استاد من هموني ام ک دانشجوي ارشد مهندسي ام ميخوام به پرستاري ازاد برسم.استاد واقعا عالي دارم پيش ميرم.ممنون که هستين استاد.اميدوارم خدا کلي هواتونو داشنه باشه.روزي 8ساعت دارم ميخونم.دوسه ساعتم درساي رشته خودم خداروشکر مجازيه به همه چيم ميرسم.ايشالا که بتونم به هدفم برسم

 102. سلام.من موج و نوسان رو نخوندم به نظرتون میتونم فصل ۴دوازدهم رو بخونم؟یا وقت بذارم رو فصلای اسون تر مثل گرما؟

 103. میدونم استاد منظورم همون بود کی قرارش میدین / ازمونم داره /چند درصد و میشه باهاش زد؟

 104. سلام استاد.من هدفم ده هزاره. برای این رتبه باید حداقل درصد ها بین ۴۰ الی ۴۵ باشه و برای این درصد ها باید تقریبا ۶۰درصد مطالب کنکور و بخونم. از حالا که ۱۷فروردینه تا پایان اردیبهشت میتونم این مطالب سایت شما رو جمعش کنم. اما شما گفتین که این مطالب تقریبا ۵۰ درصد مطالب کنکور هستن. من باید خودم ۱۰ درصد دیگ از سایر بخش ها اضافه کنم؟ یا برای میانگین ۴۵ درصد دروس همین دروس پیشنهادی شما کافی هست؟ ممنونم از پاسخ دهی شما

  1. سلام
   اول این مباحث بخوان و بعد هر درسی خوب شدی برو سراغ بقیه اش

 105. استاد جان سلام عرض ادب من بعضی از حذفیات رو متوجه نشدم مثلا تو درس دینی گفته شده آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كلاس توسط دانش آموزان و به هيچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمة آيات مد نظر نيست ینی ما فقط متن رو بخونیم و سوال از ایات طرح نمیشه اصلا؟ لزومی داره ایات دینی بخونیم پس؟ ممنونم از سایت بینظیرتون

  1. سلام
   فقط آیاتی بخوان که ترجمه ندارند ؛ آنهایی که خود کتاب ترجمه کرده اهمیت کمتری دارند

 106. سلام استاد من اتفاقي با سايت شما اشنا شدم.ديدم توي کامنت ها يکي ازدوستان هدفش پرستاري ازاد هست و شما راهنماييش کرديد.راستش من هم نظام قديم بودم.ازنظرهزينه هيچ مشکلي با ازاد ندارم.ولي راستش تا قبل از ورودم به سايت شما اصلا در فکر کنکور مجدد نبودم.با خوندن کامنت اين دوستمون خيلي دلم ميخواد منم خودم رو برسونم به پرستاري ازاد.اما واقعا نميدونم مني که نظام قديم بودم و نميدونم کتاباي نظام جديد اصلا چي هست اين امکان برام هست که برسم به اين هدف؟شهرستان هم باشه ميرم.بنظرشما کتابهارو بخرم و شروع کنم يا اين يک هدف محاله؟

  1. سلام
   با منابع نظام قدیم کار کن فقط زیست و شیمی نظام جدید بگیرید + وواژگان ادبیات فارسی
   بقیه مباحث دروس مشترک هستند و میشه با منابع نظام قدیم هم کارهایی کرد

   https://alirezaafshar.org/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/

 107. سلام من میخوام با برنامه ۵۰ روزه شما ولی فشرده تر پیش برم ولی این برنامه ای که شما دادین با برنامه کلاسهای نکته و تستی که ثبت نام کردم تطبیق نداره مثلا تو فیزیک و زیست چیکارکنم؟ اولویت با کودومه؟مثلا فیزیک با فصل ۱و ۲ دهم شروع کرده و از ۲۸ فروردین هم کلاسهاش شروع میشن

  1. در کلاس نکته و تست ۱۰۰٪ مباحث استاد درس میده ولی باید حواست باشه که شما با بعضی از اون ۱۰۰٪ مباحث کار داری و باید گلچین تر بخوانید

 108. سلام مجدد ..استاد دوتا سوال دارم خواهش می کنم جواب بدید
  استاد واسه ادبیات من خودم یه حذفیاتی قائل شدم و فقط فقط تست قرابت و ارایه می زنم و تمرکزم رو این مباحثه به نظرتون کارم درسته ؟می تونم یه درصد خوبی بیارم؟
  اخه با برنامه 50 روزه دارم پیش میرم فشرده وبرای ادبیات تهش این به فکرم رسید
  2) استاد من اوسط برنامه50 روزه هستم و تا اوایل اردیبهشت طول می کشه …به نظرتون اشکالی نداره ،واسه نهایی به مشکل بر نمی خورم؟اخه من همش تست می زنم ولی نهایی تشریحیه و خصوصا زیستو مثلا ازم تشریحی بخوان بلد نیستم …استاد چی کار کنم

 109. سلام استاد عزیز من زیست دهمم رو کامل‌خوندم (بدون مرور)و فصل دوم از یازدهم هستم اما وقتی برمیگردم و تست از مباحث دهم میزنم کلیاتش تو ذهنمه اما جزئیات مطالب کاملا فراموشم شده و اصلا نمیتونم ازشون درصد خوبی بگیرم. بنظرتون پیشروی توی یازدهم رو متوقف کنم برم سراغ مرور دهم؟
  چون این حس خیلی بهم القا شده که وقت کمه از مرور کردن فرار میکنم و فقط دوست دارم توی دروس فقط پیشروی کنم و جلو برم.

  1. حتما پیشروی متوقف کن ولی برگرد با حل تست مباحث گذشته را بهتر کن

 110. سلام دکتر جان خوبين؟طاعاتتون قبول.اول تشکر چون خيلي خوب دارم بااين برنامه 50 روزه پيش ميرم.اقاي دکتر من عمومي هام رو دارم کامله کامل ميخونم.اگ اختصاصي فقط همينايي که براي برنامه 50روزه گفتين بخونم نه بيشتر ميتونم 50 بزنم؟

 111. سلام استاد خسته نباشید
  من یه سوالی دارم خواهش می کنم جواب بدید
  استاد من از اول مهر هستش که درسی مثل دینیو می خونم و میرم تستاشو می زنم و اوکی هست باز یه مدت می گذره یا مثلا تو خوندن دینی سال بعدش هستم میرم از قبلی یه جامع بزنم استاد باز بلد نیستم خیلی یادم رفته و دینی رو هم نمیشه خلاصه ای خوند دوباره باز باید برم از اول بخونم …استاد چی کار کنم تا حالا مثلا دینی دهمو سه بار خوندم اما بازم میرم هست که اشتباه بزنم
  کتاب عوض کنم؟ چی کار کنم

  1. سلام
   حل تست جامع دینی (عمومی) هفته ای ۲بار داشته باش
   هر روز ۲ تا درس برای تحلیل آیات و اخادیث و اشعار کاندید کن و روبراهش کن

 112. سلام طاعات و عباداتتتون قبول باشه ببخشید هنوز هم میشه از این برنامه برای رشته تجربی استفاده کرد ؟

  1. امروز و فردا نکن
   عالی باش
   فرصتش هست
   از ۲۰ اردیبهشت هم جمع بندی شناور آغاز کن و بقیه مباحث در قالب جمع بندی شناور بیار جلو

 113. سلام استادطاعات و عباداتتون قبول . من از مهر خوب پیش رفتم وخوندم تقریبا هم درسام تموم شد تا اینکه به عید رسیدیم و من کلا درس نخوندم تا همین امروز. نمیدونم چیکار کنم یه دلسردی عجیبی سراغم اومذه اصلا دیگع برام مهم نیست چی میشه .خواهش میکتم بگید چیکار کنم ؟اگه الان دباره استارت بزنم با توجه به اینکه دوماه بیشتر نمونده باهمین برنامه برم جلو میتونم به جمع بندی هم برسم ؟من دانش اموزنیستم وخرداد. هم ازادم . خواهش میکنم راهنماییم کنید .چیکار کنم با دلسردی و تنبلی.اصلا مثل قبل علاقه به درسا ندارم .

  1. سلام
   باید اتفاق این دو ماه اول چه بیشتر و بهتر هم تلاش کنی
   نیومدی جلو که بخواهی اینجا کم بیاری ول کنی
   محکم باش و قدرتمند بخوان
   همه توان خودت بذار که بشه …..

 114. سلام استاد خیلی ممنون میشم جوابم رو بدید من شروع صفری ام و تغییر نظامی!میدونم الان ممکنه خیلی دیر باشه ولی میخوام امتحانش کنم با حداکثر توانم ببینم چی میشه , شاید شد ! من کتاب های دهم و دوازدهم رو گیر اوردم کتاب های یازدهم هم میخوام پرینت بگیرم, میشه لطفا یه لیست کتاب های کمک آموزشی برای کسایی که از الان (31 فروردینه امروز) بنویسید؟ من نمیدونم کتاب های جمع بندی بگیرم یا پایه یا جامع, خیلی عجله دارم استاد خیلی خیلی ممنون میشم پاسخ بدید و یه لیست به من بدید که تهیه کنم

 115. ببخشید منظورتون درمورد جمع بندی شناور چیه ؟ و اینکه منی که استارت از صفر زدم کدوم آزمونارو برای جمع بندی باید انتخاب کنم ممنون از لطفتون

 116. استاد من درس زبان را دست و پا شکسته خوندم و کم تسلطم اگر برنامه ی ۵۰ روزه را در ۳۰ روز بخونم میتونم به درست ۲۰ برسم؟
  ازمونهای عمومی دور دنیا را هر چند روز یکبار بزنیم؟
  ممنونم

 117. سلام استاد طاعات عبادات قبول….من یه استرسی گرفتم که تنها شما می تونید کمکم کنید …استادخواهش می کنم جوابمو بدید
  من با برنامه 50 روزه شروع کردم زیستو چون سعی کردم بیشتر تست بزنم به جز گیاهی های دهم یازدهم پایع رو دارم تموم می کنم دوازدهم شروع نکردم.ریاضی فصلایی مهم رو تست زدم اما فقط تست زدم پوشش نزدم شیمی مبحث استو رو بستم فیزیک دوسه تا فصلو بستم عمومی هارو هم یه جورایی پایه پایه بستم …فقط اینو بگم استاد دوازدهم شروع نکردم…الان یه جایی خوندم بقچه ای بخونیم یه هفته ای چند تا درس جمع شه هفته بعد باز چند تا این جوری زود تموم میشه …استاد برم تو کار جمع بندی بقچه ای برنامه 50 روزه رو زود تموم کنم ؟؟؟ یا نه همین روالو ادامه بدم؟! (از همه لحاظ اماده خوندم هستم یعنی دارم می خونم )
  می ترسم تموم نشه اخه مثلا فیزیک فقط دو سه تا رو بستم و برنامه درسای دوازدهمو کمتر داره و نهایی هم دارم
  ممنون میشم استاد یه کوچولو مطلبو باز کنید برام چه جوری ادامه بدم
  مرسی اقا

  1. سلام
   همینجوری بقچه ای نخوان
   جمع بندی شناور شروع کن و در خلال جمع بندی شناور استارت بزن برای مطالعه درس هایی که درصدهاشون بالای ۷۰ میشه چندبار جمع بندی هرمی (زیگوراتی) پیاده کن
   الان چند مرحله شناور حتما نیاز داری

   https://alirezaafshar.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/

 118. سلام استاد خسته نباشید مدتیه ک با برنامه ۵۰ روزه شروع کردم اما خب کم تسلط بودم به خاطر همین برگشتم و با تست دارم آموزشمو کامل میکنم اما یکم استرس درصد و پیشرفت دارم چون تو آزمونای آزمایشی شرکت نمیکنم
  ۱-به نظرتون کار درستیه که از الان شروع به زدن آزمونای جامع کنم برای اینکه بفهمم پیشرفتم چقدره؟
  ۲_و بعداز آزمون باید همه ی تستارو تحلیل کنم ؟
  ۳_تا چه موقع میتونم مباحث جدید بخونم؟

 119. سلام استاد،من دانش آموز دوازدهم تجربی هستم ومتاسفانه امسال مطالعه ای برای کنکور نداشتم.. برای امتحانات نهایی نگرانی دارم وازطرفی میخوام امسال نتیجه بگیرم…میشه لطف کنید راهنمایی کنید چطور پیش برم🙏

 120. سلام استاد وقت بخیر من شروع صفریم میخوام از فردا ۶ اردیبهشت استارت برنامه ۵۰ روز رو بزنم هدفم فقط واسه امساله پشت کنکوریم و ب خاطر ی سری مسائل اصلا خوب نخوندم ولی جدی شروع کردم این برنامرو ۲۴ خرداد اگ تموم کنم حدود ۲۰ روز واسم باقی میمونه ک میخوام هر روز یه کنکور و از خودم امتحان بگیرم و همینارو ک تو برنامه ۵۰ روزس مرور کنم و رفع اشکال با اجرای این برنامه ب نظرتون میتونم به میانگین درصد ۶۰ برسم حدود حدود ۲۰ ازمون جامعم میگیرم از خودم ب علاوه ۳ تای کانون در خرداد ماه و ب نظرتون میتونم رتبه زیر دو هزار بیارم در منطقه ۳ تایمه روزانمم بالای ۱۳ و تست روزانه ۲۰۰ تست حتماااا بهم پاسخ بدین ممنون میشم

  1. ممنون که جواب دادید استاد
   فقط یه سوال اینکه تا 15 شهریور یعنی چند روز دیگه همش پایه رو از برنامه بخونم؟!
   بعدش دوازدهم

   1. کم تسلطی های پایه بچه های دوازدهم در اولویت بذارند الان و کم تسبطی های دوازدهم میشه راه انداخت از اواخر اردیبهشت و در خلال امتحانات نهایی مدرسه

 121. سلام استاد خسته نباشید من 4 باره سوالمو فرستادم دیگه توروخدا این دفعه جواب بدید🤦🏻‍♀
  من از اول فروردین برنامه 50 روزه رو دارم اجرا می کنم اما هنوز تمومش نکردم و یه فکری مثل بقچه ای جمع کردن به ذهنم رسید که مثلا بیام یه هفته ای حالا که زیستو اواخرشم کلا تمومش کنم و فیزیکو که اواسطشم جمع کنم به نظرتون این جوری پیش برم خوبه؟
  اخه هنوز تموم نکردم که جمع بندی شناورم بزنم از برنامه و از یه طرفی نهایی افتاده جلو و من دوازدهمو کم تسلطم به نظرتون چی کار کنم خیلی سردرگمم ازتون خیلی این سوالو پرسیدم اما جوابی نگرفتم ممنون میشم بگید 🙂

 122. سلام استاد گفتم سوالمو تو پرسش و پاسخ کانال بفرستم شاید دیر بشه و مطمئنن سوالا خیلی زیاده و شاید اولویت سوالا از مال من جلو تر باشه
  مجبوری اومدم اینجا لطفا جوالمو بدید مرسی اقا
  من کنکوری هستم و چون فروردین استارت کنکور رو زدم دارم فشرده فقط برای کنکور می خونم طوری که پایه رو با برنامه 50 روزه اواسطشم و دوازدهم واقعا کم تسلط .امروز معاون مدرسه مون زنگ زد بهم و گفت این روزا برای نهایی بخون چون تاثیرش 60 درصد شده و اگه بخوای بمونی واسه سال بعد و نهاییی امسالتم کم بزنی خیلی بدمیشه فقط نهایی بخون نمره بگیری. امروز 12 اردیبهشته منم استاد تشریحی ازم بخوان امتحان بگیرن می دونم بد می زنم مثلا دینیو تستی70 می زنم بیا تشریحی 15 به زور میشم …چی کار کنم استاد هم نهایی خوب بشه هم کنکوری طور بخونم…خیلی دوس داشتم ویس می دادید استاد اما نمیشه پس توروخدا برام باز کنید این مسئله رو 🙏
  اجرتون با خدا

   1. ممنون استاد
    ولی اخه این فایل صوتی فرقی که داره اینه که سال 98 هستش تاثیر معدل اونقدر بالا نبود اثن نهایی واسه کنکور مهم نبود
    اما حالاسال بعد شده 60 درصد و استاد الان من سردرگمم نهایی بخونم که اگه موندم سال بعد ضربه نخورم یا کنکوری که اما نهایی براتون توضیح دادم چه اوضایی پس خواهم داشت منی که تازه افتادم رو ریل کنکور
    سطح درسی متوسط با دوازدهم کم تسلط
    چه کنم استاد؟!

    1. سلام
     تاثیر مثبت یعنی عملا درصدهای کنکور شما برای کسب رتبه خوب مهم است و نه نمرات نهایی شما ….
     حالا این مقدار و عدد یخواد ۲۵ باشه یا ۳۰٪ فرقی نمیکنه تو اصل قضیه

 123. سلام امروز ۱۴اردیبهشته و من دانش آموز دوازدهم انسانی صفر صفرم به این برنامه ۵۰روزه میتونم اتکا کنم و تلاش کنم و کامل اجراش کنم ،اگر اینطور باشه،میتونم انشاالله همین کنکور۱۴۰۰دانشگلاه فرهنگیان قبول شم؟!

  1. حتما میتونی
   مدل جدید خودت باش
   اونی که تا حالا نبودی نشون بده و عالی باش و کولاک بخوان

 124. سلام استاد
  اول میخواستم تشکر کنم بخاطر این برنامه پنجاه روزه که در اختیار کنکوری ها گذاشتید
  استاد من شروع صفری ام و رشتم انسانیه و با برنامه پنجاه روزه شروع کردم ولی مشکل اینجاست ک هنوز تمومش نکردم 😞 با جمع بندی شناور آشنایی ندارم و بلد نیستم چطور کار کنم.
  من یک برنامه ریختم ک تا 30اردیبهشت یا5خرداد این برنامه رو تموم کنم و بعد از اتمام از خرداد ب مدت یک ماه یعنی تا 30خرداد ب جمع بندی و مرور اون درس های که خوندم و هر روز یا ی روز درمیون سوالات کنکور انسانی سال های قبل و عمومی رشته های دیگه رو کار کنم .ب نظر شما با این برنامه میتونم رتبه زیر هزار بیارم؟ یا اصلا این برنامه خوبه با بد؟میشه راهنمایی کنید.ممنون میشم 😔😞😟

  1. دل بده و با همین برنامه کار کن و از اواخر اردیبهشت ماه جمع بندی شناور شروع کن و بقیه مباحث در خلال جمعبندی شناور بیار جلو

 125. سلام استاد طاعات قبول…دوتا سوال دارم لطف می کنید راهنمایی کنید.منبا برنامه 50 روزه پیش روی کردم تا الان
  1)می خوام جمع بندی شناور بزنم اول از کدوم ازمون های جامع شروع کنم گزینه دو یا سنجش؟ تعداد کنکور های نظام جدید از 98 به بعده و کم هستش پس باید اول از موسسات بزنم تعیین سطح بعد برم کنکور ؟
  2)من از برنامه ،دو فصل فقط فیزیک پایه خوندم به نظرتون بیام 4 فصل دوازدهم و 2 فصل از پایه رو مسلطش کنم میشه درصد خوبی بگیرم کنکور؟ پایه کم تسلطم دارم اما گفتم چون نهایی هم در پیش رو داریم دوازدهمو کامل بخونم …این جوری خوبه اصلا استاد ؟

  1. ۱) از کنکورهای سراسری ـ شروع از ۹۹

   ۲) بله خوبه ـ البته روش شناور خودش بهت برنامه میده و کمک میکنه که بدونی الان اولویت مطالعه با چی هست

   1. خیلییی ممنون استاد واسه راهنمایی هاتون، یه دنیا ممنون☺
    شما گفتید از کنکور 99 شروع کنم به عنوان تعیین سطح؟استاد بعدش از 98 به پایین میشه نظام قدیم از اوناهم بزنیم ؟سوالا فرق نداره؟

 126. سلام استاد من برای کنکور ۱۴۰۰ می‌خوام و تا حالا چیزی نخوندم و رشته تجربی هستم…و الان ۵۰ روز وقت دارم…میتونم از این برنامه استفاده کنم؟

 127. سلام استاد .یکم گیج شدم بس که دوساله نرفتیم مدرسه امتحان تشریحی بدیم حالا نمی دونم چه جوری بایدنهایی تشریحی بخونم😢 . واسه درسی مثل شیمی بشینم از اول صفحه کتابو بخونم؟وقت نمی بره؟میشه یکم برام بگید.مرسی🌹🌹🌹

  1. سلام ؛ از یکی از بچههای مدرسه جزوه های خلاصه معلم بگیر
   نمونه سوالات امتجانی و تمرین های کتاب درسی بررسی کن

 128. سلام استاد
  دوازدهم تجربی
  پایم قویه
  دانش آموز شاگرد اول سال های پایه
  دوازدهم یکم بیشتر بلد نیستم و فقط اول سال درس خوندم. دیگه حتی کلاسام شرکت نکردم. به دلیل مشکلات استرس و افسردگی
  همه بهم میگن نمیشه، وقت کمه، بهم میگن به خودت امید واهی نده چون نمیشه پزشکی قبول شد تو این مدت باقی مونده
  ولی من فرق کردم استاد
  خیلی از کارهای چیپ گذشته رو رها کردم و افکار منفی و ترس از نتیجه رو از خودم دور کردم
  فقط دور و بری هام دارن اذیت میکنن منو با حرفاشون

  فقط ی سوال دارم ازتون
  آیا اینکه من از فردا بخوام نهااااااایت تلاشم رو بزارم
  قبولی پزشکی امید واهی هست؟
  صادقانه بهم بگید چون نمیخوام بعد کنکور دوباره روحیم بهم بریزه
  تشکر به خاطر اینکه اینقدر شما خوبید

  1. امید از کسی نخواه جز تلاش امروز خودت
   کاری که میکنی داد میزنه و میگه قراره این ۶ هفته چ کاره باشی

 129. سلام وقتتون بخیر
  ببخشید من این واکنش های بسپارش رو مشکل دارم الان در برنامه پنجاه روزه باید خونده بشه حتما ؟؟؟

 130. استاد بابت راهنمایی های خیلی خوبتون ممنون فقط شرمنده یه سوال دیگه هم ازتون داشتم : برای درس عربی من در درک مطلب مشکل دارم تو بازه ی باقی مانده برای ارتقا درصدم در این درس بایدلغت بخونم آخه میگن به درک مطلب کمک میکنه؟؟؟بعد من متن کتاب درسی رو نخوندم از روی میکروطلایی پیش رفتم حالا باید متن کتاب هارو مسلط باشم ؟؟؟؟؟؟

  1. لغات بلد باشی کمک میکنه
   مهمتر از اون نقش کلمات و تجزیه اسم و فعل است

 131. سلام استاد من یازدهم هستم و سطح متوسط (رو به پایین ) تستی ،ولی مطابق گفته ی شما تشریحی رو خوب کار کردم می خوام بعد امتحانات ترم از این برنامه استفاده کنم تو تابستون البته مباحث مربوط به ۱۰ و ۱۱هم.
  آیا درسته و برام مفیده؟؟؟؟
  لطفاً جواب 🙏

 132. سلام استاد🌹 یه سوال دارم ممنون میشم کمکم کنید .
  من فیزیکو برای کنکور فقط4فصل دوازدهمو خوندم و تا حدودی تست زدم می خوام یه کتاب جمع بندی بگیرم که تستاش معقول باشه ،بشه همین فصلارو کامل جمعش کرد به نظرتون کدوم می تونه خیلی مفید باشه!دور دنیا در نیم ساعت خوبه بگیرم؟
  و اینکه استاد همین 4 فصلو اوکی کنم درصد خوبی می تونم بگیرم؟
  ممنووووون استاد🌹🌹

   1. خیلی ممنون استاد بابت راهنمایی هاتون🌹😍یه سوال دیگه شرمنده ،واسه ریاضی هم دور دنیا در نیم ساعت خوبه؟
    اینم چند فصلی رو بستم بخوام تست جمع بندی بزنم در کنار کنکور سال اخیر نمی دونم چه کتابی بگیرم میشه راهنماییم کنید .ممنون🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن