اخبار آموزشی

منابع کنکور 99 اعلام شده از سوی سازمان سنجش+دانلود

اطلاعیه سازمان سنجش پیرامون منابع کنکور

اعلام منابع کنکور ۹۹ از سوی سازمان سنجش

منابع کنکور 99 طبق روال سال های گذشته از سوی سازمان سنجش کشور اعلام می شود. کنکور 99 شامل دو سری سوالات جداگانه برای نظام قدیم و نظام جدید آموزشی است.

همانطور که می دانید انتخاب نظام امتحانی به داوطلبان کنکور 99 داده شده است و می توانند از این حق انتخاب استفاده نمایند.

● منابع درسی کنکور 99 برای نظام قدیم آموزشی، کتاب های درسی سه سال پایانی دبیرستان است.

● منابع درسی کنکور 99 برای نظام جدید آموزشی، کتاب های درسی سه سال پایانی متوسطه دوم می باشد.

سوالات دو نظام امتحانی به صورت متفاوت در دو دفترچه جداگانه طراحی می شود. در ادامه به تفکیک منابع درسی برای نظام قدیم و جدید در دروس عمومی و اختصاصی اطلاع رسانی شده است که در مقایسه کنکور نظام قدیم و نظام جدید به شما کمک خواهد کرد.

داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با توجه به لیست کتاب های درسی، منتشر شده اقدام به برنامه ریزی کنکور 99 داشته باشند.

● برای کنکور نظام جدید ۹۹ کتب درسی سال دهم باید چاپ ۹۶ ، کتب درسی سال یازدهم چاپ ۹۷ و کتب درسی دوازدهم دبیرستان باید چاپ ۹۸ باشد . دقت فرمایید که می توان برای برخی از دروس از منابع سال های گذشته نیز استفاده کرد؛ اما بخاطر تغییرات منابع کنکور ۹۹ نسبت به ۹۸ در این پست برای شما عزیزان لینک دانلود مستقیم کتب درسی دبیرستان گردآوری کردیم .

برای برنامه ریزی درسی و کسب موفقیت در کنکور 99 هر چه زودتر شروع کنید احتمال موفقیت شما بیشتر است. لذا در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید از مشاوران متخصص و آگاه کمک بگیرید. منابع درسی آزمون ۹۹ برای نظام امتحانی قدیم و دوره جدید عبارتند از:

منابع کنکور 99 عمومی نظام جدید ریاضی و تجربی

کتاب های عمومی دهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) – دین و زندگی ( 110204 ) – عربی ( 110206 ) – زبان انگلیسی ( 110230 )

فارسی (1) دهم برای کنکور 99

دین و زندگی (1) دهم برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن(1) دهم برای کنکور 99

انگلیسی (1) دهم برای کنکور 99

کتاب های عمومی یازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) – دین و زندگی ( 111204 ) – عربی ( 111206 ) – زبان انگلیسی ( 111230 )

فارسی (2) یازدهم برای کنکور 99

دین و زندگی (2) یازدهم برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن(2) یازدهم برای کنکور 99

انگلیسی (2) یازدهم برای کنکور 99

کتاب های عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) – دین و زندگی ( 112204 ) – عربی ( 112206 ) – زبان انگلیسی ( 112230 )

فارسی (3) دوازدهم برای کنکور 99

دین و زندگی (3) دوازدهم برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن(3) دوازدهم برای کنکور 99

انگلیسی (3) دوازدهم برای کنکور 99

منابع کنکور 99 عمومی نظام جدید انسانی

کتابهای عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) – دین و زندگی ( 110205 ) – عربی ( 110207 ) – زبان انگلیسی (کد 110230 )

فارسی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

دین و زندگی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن(1) دهم انسانی برای کنکور 99

انگلیسی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

کتابهای عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) – دین و زندگی ( 111205 ) – عربی ( 111207 ) – زبان انگلیسی ( کد 111230 )

فارسی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

دین و زندگی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن(2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

انگلیسی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

کتابهای عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) – دین و زندگی ( 112205 ) – عربی ( 112207 ) – زبان انگلیسی ( کد 112230 )

فارسی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

عربی،زبان قرآن (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

انگلیسی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

منابع کنکور 99 اختصاصی کنکور تجربی  نظام جدید

کتب اختصاصی دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) – زیست شناسی ( کد 110216 ) – فیزیک ( 110214 ) – شیمی ( 110210 )

ریاضی (1) دهم تجربی برای کنکور 99

زیست شناسی (1) دهم تجربی برای کنکور 99

فیزیک (1) دهم تجربی برای کنکور 99

شیمی (1) دهم تجربی برای کنکور 99

کتابهای اختصاصی یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب 111237 ) – ریاضی ( 111211 ) – زیست ( کد 111216 ) – فیزیک ( 111244 ) – شیمی ( 111210)

زمین شناسی دهم برای کنکور 99

ریاضی (2) یازدهم تجربی برای کنکور 99

زیست شناسی (2) یازدهم تجربی برای کنکور 99

فیزیک (2) یازدهم تجربی برای کنکور 99

شیمی (2) یازدهم تجربی برای کنکور 99

کتاب های اختصاصی دوازدهم تجربی : ریاضی ( 112211 ) – زیست ( کد 112216 ) – فیزیک ( 112244 ) – شیمی ( 112210)

ریاضی (3) دوازدهم تجربی برای کنکور 99

زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی برای کنکور 99

فیزیک (3) دوازدهم تجربی برای کنکور 99

شیمی (3) دوازدهم تجربی برای کنکور 99

منابع کنکور 99 اختصاصی کنکور ریاضی نظام جدید

دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) – هندسه (کد 110213 ) – فیزیک ( 110209 ) – شیمی ( کد 110210 )

ریاضی (1) دهم ریاضی برای کنکور 99

هندسه (1) دهم ریاضی برای کنکور 99

فیزیک (1) دهم ریاضی برای کنکور 99

شیمی (1) دهم ریاضی برای کنکور 99

یازدهم ریاضی: حسابان ( کد 111214 ) – آمار و احتمال (کد 111215 ) – هندسه ( 111213 ) – فیزیک ( 111209 ) – شیمی ( کد 111210 )

حسابان (1) یازدهم ریاضی برای کنکور 99

آمار و احتمال یازدهم ریاضی برای کنکور 99

هندسه (2) یازدهم ریاضی برای کنکور 99

فیزیک (2) یازدهم ریاضی برای کنکور 99

شیمی (2) یازدهم ریاضی برای کنکور 99

دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد 112214 ) – هندسه ( 112213 ) – ریاضیات گسسته ( 112215 ) – فیزیک ( 112209 ) – شیمی ( کد 112210 )

حسابان (2) دوازدهم ریاضی برای کنکور 99

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی برای کنکور 99

هندسه (3) دوازدهم ریاضی برای کنکور 99

فیزیک (3) دوازدهم ریاضی برای کنکور 99

شیمی (3) دوازدهم ریاضی برای کنکور 99

منابع کنکور 99 اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید

کتاب های اختصاصی دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 110212 )  – اقتصاد ( 110221 ) – علوم و فنون ادبی ( 110203 ) – عربی ( 110207 ) – تاریخ ایران ( 110219 ) – جغرافیا ( 110218 ) – جامعه شناسی ( 110220 ) – منطق ( 110223 )

ریاضی و آمار (1) دهم انسانی برای کنکور 99

اقتصاد دهم انسانی برای کنکور 99

علوم و فنون ادبی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

عربی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

تاریخ (1) ایران و جهان باستان دهم انسانی برای کنکور 99

جغرافیای ایران دهم انسانی برای کنکور 99

جامعه شناسی (1) دهم انسانی برای کنکور 99

منطق دهم انسانی برای کنکور 99

کتاب های اختصاصی یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 111212 ) – علوم و فنون ادبی ( 111203 ) – عربی ( 111207 ) – تاریخ ( 111219 ) – جفرافیا ( 111218 ) – جامعه شناسی ( 111222 ) – روانشناسی ( 111224 ) – فلسفه ( 111226 )

ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

علوم و فنون ادبی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

عربی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

تاریخ (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

جغرافیای (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

جامعه شناسی (2) یازدهم انسانی برای کنکور 99

روانشناسی یازدهم انسانی برای کنکور 99

فلسفه یازدهم انسانی برای کنکور 99

کتاب های اختصاصی دوازدهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 112212 ) – علوم و فنون ادبی ( 112203 ) – عربی ( 112207 ) – تاریخ ( 112219 ) – جفرافیا کابردی ( 112218 ) – جامعه شناسی ( 112222 ) – فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( 112226)

ریاضی و آمار (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

عربی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

تاریخ (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

جغرافیای (3) کاربردی دوازدهم انسانی برای کنکور 99

جامعه شناسی (3) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

فلسفه (2) دوازدهم انسانی برای کنکور 99

منابع کنکور 99 نظام قدیم دروس عمومی

منابع کنکور ۹۹ درس ادبیات عمومی: کتاب زبان و ادبیات فارسی 2 پایه دوم، زبان و ادبیات فارسی 3 پایه سوم، زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره پیش دانشگاهی، زبان فارسی 3 (  غیر علوم انسانی) زبان فارسی 3( تخصصی علوم انسانی)، ادبیات فارسی 3( تخصصی انسانی)

منابع کنکور 99 درس عربی عمومی: کتاب عربی 2( غیر علوم انسانی) ، عربی 2( علوم انسانی) ، عربی 3( غیر علوم انسانی) ، عربی 3( علوم انسانی).

منابع کنکور ۹۹ برای درس دین و زندگی( معارف): قران و تعلیمات دینی 2 دوم ( دین و زندگی)، قران و تعلیمات دینی 3 سوم ( دین و زندگی)، معارف اسلامی پیش دانشگاهی( دین و زندگی)

منابع کنکور 99 برای درس زبان انگلیسی عمومی: کتاب انگلیسی 3 و کتاب انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

منابع کنکور 99 ریاضی نظام قدیم

ریاضیات: هندسه 1 برای پایه دوم، آمار و مدلسازی پایه دوم، هندسه 2 پایه سوم، ریاضیات 2، جسابان پایه سوم، جبر و احتمال پایه سوم، هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی، حاسب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی، ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی.

فیزیک:فیزیک1 و آزمایشگاه پایه اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه به همراه فیزیک ویژه ریاضی دوره پیش دانشگاهی.

شیمی: شیمی 2 و 3 به همراه آزمایشگاه، شیمی پیش دانشگاهی.

منابع کنکور 99 تجربی نظام قدیم

زمین شناسی: زمین شناسی پایه سوم، علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

ریاضیات: هندسه 1 پایه 2، ریاضیات 2، آمار و مدلسازی پایه سوم، ریاضیات 3ویژه تجربی و ریاضیات عمومی و 2 پیش دانشگاهی.

زیست شناسی: کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه1 برای پایه دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه 2 پایه سوم، زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی.

فیزیک : کتاب فیزیک1 و آزمایشگاه، کتاب فیزیک2 و آزمایشگاه، کتاب فیزیک3 و آزمایشگاه علوم تجربی، فیزیک علوم تجربی دوره پیش دانشگاهی.

شیمی: شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه، شیمی پیش دانشگاهی

منابع کنکور 99 انسانی نظام قدیم

ریاضیات: ریاضیات 1، آمار و مدلسازی پایه دوم، ریاضی ویژه علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی پایه سوم، ریاضی پیش دانشگاهی.

زبان و ادبیات فارسی اختصاصی: تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 پایه دوم، آرایه های ادبی پایه سوم، ادبیات ویژه علوم انسانی پیش دانشگاهی.

اقتصاد: تنها منبع کتاب اقتصاد پایه دوم است.

زبان عربی اختصاصی: کتاب عربی 2 ویژه علوم انسانی، عربی 3 ویژه علوم انسانی، عربی پیش دانشگاهی.

تاریخ: کتاب تاریخ ایران و جهان 1پایه دوم، تاریخ ایران و جهان 2پایه سوم، تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی.

منابع جغرافیا کنکور 99: کتاب های جغرافیای 1 پایه دوم و جغرافیای 2 پایه سوم به همراه جغرافیای دوره پیش دانشگاهی.

علوم اجتمعی: کتاب جامعه شناسی1، جمعه شناسی 2، علوم اجتماعی و جامعه شناسی نظام جهانی پیش دانشگاهی.

فلسفه: کتاب فلسفه پایه سوم، آشنایی با فلسفه سلامی دوره پیش دانشگاهی.

منطق: کتاب منطق پایه سوم

روان شناسی: کتاب روان شناسی پایه سوم

منابع کنکور آزمون سراسری 99

منابع کنکور 99 از سوی سازمان سنجش پس از پایان کنکور 98 انجام شده و در صورت تغییر در حین بخش اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است در آزمون سراسری 99 داوطلبان شرکت کننده امکان انتخاب ار بین دو نظام امتحانی را دارند. دو دفترچه جداگانه با سوالات متفاوت برای هر دو نظام امتحانی جدید و قدیم در نظر گرفته است.

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار در گذشته نیز کتاب های کمک درسی مناسب کنکور شما را در قالب پست بهترین منابع کنکور 99 بررسی نموده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. با سلام من دانش اموز نظام قدیم بودم واسه اینکه بخوام کنکور دوباره بدم باید حطما کتاب های دوره قدیم رامطالعه کنم یا می توانم کتاب های نظام جدید را مطالعه کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن