اخبار آموزشی

حذفیات رسمی کنکور 1400 و امتحان نهایی

چه مباحثی از کنکور و امتحانات نهایی ۱۴۰۰ حذف میشوند؟

حذفیات رسمی و قطعی کنکور سراسری و امتحانات نهای سال تحصیلی 1400-99 نیز مانند سال گذشته منتشر شده است در این پست به بررسی جزئیات حذفیات و تحلیل اختصاصی آن میپردازیم.

بروزرسانی ۱۸ اردیبهشت

تحلیل اختصاصی حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰

اول از همه باید به این نکته توجه کنید حذفیات امسال شامل مباحث خاص و مهمی نیست و حذفیات ذکر شده در دروس تخصصی به صورت پیش نیاز و غیر مستقیم در سایر فصول مورد نیاز است و مطالعه میشود.

پس از آنجایی که توجه به زنجیره ی مطالعاتی بسیار اهمیت دارد نمیتوان به این حذفیات توجه چندانی کرد تاکید به دروس زنجیره ای را در موفقیت کنکور در دو ماه از سطح صفر ( برنامه 50 روزه ) نیز بارها گفتیم.

برای رتبه های زیر 1000 باید این حذفیات را مطالعه کنیم یا نه؟

بله، اگر برای حدود رتبه ی زیر هزار و سه رقمی تلاش میکنید به نظر بنده هیچ مبحثی را حذف نکنید و تمام مطلب را مطالعه کنید؛ چرا که احتمال طرح سوالات ترکیبی از این مباحث وجود خواهد داشت .

برای رتبه های زیر 10/000 تا 5000 باید این حذفیات را مطالعه کنیم یا نه؟

اگر برای حدود رتبه های ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مطالعه میکنید این مباحث را در اولویت اخر قرار دهید چون احتمال نود درصد سوال مستقیم از این مباحث مطرح نمیشود.


حذفیات دروس عمومی ( ریاضی/تجربی/انسانی)

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1400
نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
فارسی 3 110201 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست:گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها
انگلیسی 1 110230 دهم – 97 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 2 111230 یازدهم – 98
انگلیسی 3 112230 دوازدهم – 99
جغرافیای ایران 110218 دهم – 97 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات گروه آزمایشی ریاضی – فیزیک

حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
هندسه 1 110213 یازدهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2 111213 دوازدهم – 99
هندسه 3 112213 دوازدهم – 99
حسابان 1 111214 یازدهم – 98
حسابان 2 112214 دوازدهم – 99
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 99
آمار و احتمال 111215 یازدهم – 98
فیزیک 1 110209 دهم – 97
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2 111209 یازدهم – 98
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3 112209 دوازدهم – 99
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
 • ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻮوﯾـﺪ 19) و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه از ﺳـﻮی وزارت آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺳﻮال از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ 3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:

ﻓﺼﻞ 1: ﺑﺨﺶ 4 – 1 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ 2: ﺑﺨﺶ 3 – 2 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 3: ﺻﻔﺤﻪ 81 از ﻣﺒﺤﺚ ادراک ﺷﻨﻮاﯾﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی

ﻓﺼﻞ 4: ﺻﻔﺤﻪ 99 و ﺻﻔﺤﻪ 100 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮاب و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر، ﺻﻔﺤﻪ 108 از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮج اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 5: ﺑﺨﺶ 4 – 5 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 6: ﺑﺨﺶ ﻫﺎی 3 – 6 و 4 – 6 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ها در انتهای فصل

شیمی 1 110210 دهم – 97
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2 111210 یازدهم – 98
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3 112210 دوازدهم – 99
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ19) و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ
  3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
 • ﻓﺼﻞ ١: ﺻﻔﺤﻪ 1، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 9، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻔﺤﻪ 1، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 31 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ 32.
 • فصل 2 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 39 اﺑﺘﺪای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮون ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 49 و 50، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 62.
 • ﻓﺼﻞ ٣ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 67، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ اﻣﺎ زودﮔﺪاز ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 73، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 83، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ 85 و 86.
 • فصل 4 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻮای ﭘﺎک، ارزش ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ.

حذفیات دروس اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1400 
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
ریاضی 2 111211 یازدهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3 112211 دوازدهم – 99
زیست شناسی 1 110216 دهم – 97 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

 

زیست شناسی 2 111216 یازدهم – 98
زیست شناسی 3 112216 دوازدهم – 99
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل 1: گفتار یک از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”، گفتار سه از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

فصل 2: گفتار یک از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک، گفتار دو از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو

فصل 3: گفتار دو از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل 4: گفتار سه از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”

فصل 5: گفتار دو از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار، گفتار سه از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل 6: گفتار دو از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو، گفتار سه از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل

فصل 7: گفتار دو از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار دو

فصل 8: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

فیزیک 1 110214 دهم – 97 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 2 111244 یازدهم – 98 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 3 112244 دوازدهم – 99 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل 1: بخش 1 – 3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2: بخش های 2 – 3 و 2 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3: از مبحث ” ادراک شنوایی” در صفحه 73 تا سر بخش 3 – 7، صفحه 86 تا صفحه 88 شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 4: بخش 4 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات دروس اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
دین و زندگی 1 110205 دهم – 97 آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها

دین و زندگی 2 111205 یازدهم – 98
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال 98 در برخی از استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم،  کتاب های دین و زندگی چاپ 97 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 98 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه 47 سوالی طرح نگردد.
 • صفحه 62 خط 6 از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند گه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سوال از آن ها مجاز نمی باشد:
 • درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)
عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم – 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم – 98 بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم – 99 بخش خوب است بدانیم صفحه 18
علوم و فنون 3 112203 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن
فلسفه 1 111226 یازدهم – 98
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 112226 دوازدهم – 99
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه 2 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

درس های 9، 4 و 12 درس 10 صفحات 79، 78 و 82 درس 11 صفحات 91، 90، 89، 88، 87

منطق 110232 دهم – 97
 • پیرابند های آبی ستاره دار
 • حکایت ها
 • پاورقی ها
 • صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
 • صفحات “عناوین بخش ها”
 • فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:مطالب بخوانیم و بنویسیم، ببینیم و بدانیم و درس 6
جغرافیای 2 111218 یازدهم – 98 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم – 99
تاریخ 1 110219 دهم – 97
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ 2 111219 یازدهم – 98
تاریخ 3 112219 دوازدهم – 99
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درس های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3 طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست.

حذفیات اختصاصی گروه آزمایشی علوم و معارف اسلامی

حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی 1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1 110208 دهم – 97 بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.کلیه قواعد پاورقی

بخش “البحث العلمی”

عربی، زبان قرآن 2 111208 یازدهم – 98
عربی، زبان قرآن 3 112208 دوازدهم – 99
اصول عقاید 1 110227 دهم – 97
 • تمام قسمت های بیشتر بدانیم
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “بیان خاطره” صفحه 32
 • تمام مباحث پاورقی ها
 • تحقیق کنید صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “تلاش” صفحات 17، 40، 61، 62
 • مبحث “خودکاوی” صفحه 96
 • مبحث “جستجو در قرآن” صفحه 106
 • مبحث “کشف دلیل” صفحه 105
اصول عقاید 2 111232 یازدهم – 98
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 141
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “تحقیق کنید” صفحات 20، 29، 46، 38، 59، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “گفتگو کنید” صفحه 38
 • فعالیت “اندیشه” صفحات 14، 36، 63، 74
 • مبحث “تدبر” صفحات 77 و 88
 • تمام مباحث پاورقی
اصول عقاید 3 112227 دوازدهم – 99
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 18، 24، 31، 58، 54، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 96، 93، 94، 107، 118، 130
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 84
 • فعالیت صفحه 114
 • تمام مباحث پاورقی
 • مبحث “تفکر” صفحه 125
 • متن صفحه 28 با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”

حذفیات دروس مشترک گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی

حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک  1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
شیمی 1 110210 دهم – 97
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 2 111210 یازدهم – 98
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 3 112210 دوازدهم – 99
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب شیمی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
 • فصل 1: صفحه 1، خود را بیازمایید صفحه 9، پیوند با صنعت صفحه 11، پیوند با زندگی صفحه 31 تا انتهای صفحه 32
 • فصل 2: از آغاز فصل تا صفحه 39 ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه 49 و 50، خود را بیازمایید صفحه 62
 • فصل 3: از آغاز فصل تا صفحه 67، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه 73، پیوند با زندگی صفحه 83، با هم بیندیشیم صفحه 85 و 86
 • فصل 4: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی
زمین شناسی 11237 یازدهم – 98 بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1 110211 دهم – 97 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم – 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111206 یازدهم – 98 بخش المعربات الفارسیهبخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3 112206 دوازدهم – 99  بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه 65
دین و زندگی 1 110204 دهم – 97
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2 111204 یازدهم – 98
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال 98 در برخی استان های برای دانش آموزان پایه یازدهم، کتاب های دین و زندگی چاپ 97 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 98 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی، در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و شش خط ادامه آن در صفحه 42 سوالی طرح نگردد.
 • صفحه 54 خط دهم از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3 112204 دوازدهم – 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها

حذفیات دروس مشترک گروه های آزمایشی انسانی و معارف اسلامی

 

حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی 1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
روان شناسی 111224 یازدهم – 98 بخش برای مطالعه تمام دروسپانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب
جامعه شناسی 1 110220 دهم – 97 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم – 97 تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم – 98
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم – 99
اقتصاد 110221 دهم – 97 قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید، گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم – 98 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”

دانلود فایل جداول بالا به صورت یکجا

دانلود فایل پی دی اف


حذفیات امتحانات نهایی سال تحصیلی 1400 99

توجه کنید که هیچ قسمتی از کتاب های دهم و یازدهم برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد و این حذفیات هم برای دانش آموزان دوازدهم و هم برای دانش آموزان فارغ التحصیل خواهد بود

حذفیات امتحان نهایی ریاضی و فیزیک

محدوده دقیق حذفیات احتمالی کتاب های درسی دوازدهم ریاضی و تجربی

نکته مهم: این تغییرات احتمالی اما از محدوده های دقیق انتخاب شده به محض انتشار رسمی این پست به روزرسانی میشود.

حذفیات ادبیات فارسی: گنج حکمت، روان خوانی و شعرخوانی

حذفیات عربی: قواعد و تمرین های مرتبط با آن (تنها واژگان و تمرینات مربوط به ساختار و کاربرد واژگان، مکالمه اجباری است)

حذفیات دین و زندگی: این کتاب مطالعه آزاد ندارد.

حذفیات زبان انگلیسی: این کتاب مطالعه آزاد ندارد.

حذفیات ریاضی (رشته تجربی + حسابان، هندسه، گسسته رشته ریاضی): این کتاب مطالعه آزاد ندارد.

حذفیات زیست شناسی:

– فصل ۱:

 •  از تلاش برای کشف ساختار ملکولی دنا تا سر مدل ملکولی دنا
 •  از سطوح ساختاری تا نقش پروتئین ها
 •  از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل ۱

– فصل ۲:

 •  از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک
 •  از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو

– فصل ۳:

– از مهار بیماری های ژنتیک تا آخر فصل

– فصل ۴:

 •  از ابتدای گفتار سه تا سر گونه زایی

– فصل ۵:

 •  از تنظیم تنفس یاخته ای تا آخر گفتار دو
 •  از پاداکسنده تا آخر فصل

– فصل ۶:

 • از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو
 • از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا اخر فصل

– فصل ۷:

 • از مهندسی بافت تا آخر گفتار دو

– فصل ۸:

 • از زندگی گروهی تا آخر فصل

حذفیات فیزیک تجربی

 • حرکت با شتاب ثابت از فصل ۱
 • تکانه و قانون دوم نیوتن، نیروی گرانشی از فصل ۲
 • از ادراک شنوایی در صفحه ۷۳ تا سر بخش بازتاب موج، سراب، پاشندگی نور از فصل ۳
 • لیزر از فصل ۴ (به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل)

حذفیات فیزیک ریاضی

 • سقوط آزاد از فصل ۱
 • تکانه و قانون دوم نیوتن از فصل ۲
 • از ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل ۳
 • سراب، پاشندگی نور، از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل ۴
 • لیزر از فصل ۵
 • شکافت و همجوشی هسته ای از فصل ۶ (به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل)

بروز رسانی 18 اردیبهشت ماه حذفیات قطعی امتحانات نهایی و کنکور سراسری 1400

 

این فایل آخرین بروزرسانی منتشر شده وقابل استناد است که برای شما عزیزان قرار گرفته است.

 

دانلود فایل بروزرسانی ۱۸ اردیبهشت


طرح کلاس مشاوره بهار

نوشته های مشابه

65 دیدگاه

 1. سلام استاد افشار
  خسته نباشید
  راستش یه سوال دارم شاید به نظرتون مسخره بیاد ولی برای من دغدغه شده
  من دوستی دارم که یکسال پشت کنکور بود و سال 99 قبول شد. بخشی از کتاب هاشو به من داده . تو این کتاب ها دور دنیا در 4 ساعت عمومی هم هست که برای چاپ 98 هست وهستی جلدش زده ویژه کنکور 98 (از سال 92 تا 97 رو داره)
  میخواستم ببینم من میتونم ازش استفاده کنم یا نه
  اگه خواستم کتاب جدید کنکور عمومی بخرم به نظرتون خیلی سبز رو تهیه کنم یا دور دنیا در 4 ساعت یا کتاب زرد عمومی قلمچی؟

  1. سلام
   دور دنیاش اگر نظام جدید باشه میشه استفاده کرد و مساله ای نداره
   اگر نه جدیدش بگیر
   کنکوریوم مهر و ماه هم خوبه

  2. سلام ببخشید امتحان نهایی هیچ حذفیاتی نداره(به جز اون مباحث حذف شده کنکور:)؟

   1. سلام
    چیزی در سایت آموزش و پرورش نبود ؛ اما حتما دبیران در مدارس از من بهتر اطلاع دارند …. من مباحث حذفی کنکور اطلاع دادم که متاسفانه/خوشبختانه اتفاقا کم اهمیت هم هستند

 2. سلام استاد. برای امتحان نهایی هم مثل کنکور قسمتهای حذف شده رو بهتره که بخونیم؟؟

  1. همین هایی که برای کنکور حذف شده + ی بخش هایی دیگر که بزودی این پست بروز می کنیم و میگیم

 3. سلام خسته نباشید
  برای امتحان نهایی دوازدهم تجربی شیمی حذفی نداره ؟ و اینکه استاد این حذفیات قطعی هست ؟

  1. سلام
   فلز لیتیم و خواصش فقط

   البته به نظر من برای کنکور روزه شک دار نگیرید و بخوانید

 4. سلام بر استاد افشار عزیز
  استاد فرمودید اینا قطعی نیست!
  یعنی امکان داره بیاد؟اخه وقتی تو سایت معتبری (سنجش)که تمام موضوعات کنکور اونجا مطرح میشه این قضیه مطرح شده دیگه جای شک بازم داره!؟
  پارسالم واقعا از حذفیات نیاوردن..
  بالاخره حذفیات زیاده و وقت الکی گذاشتن برای اینا واقعا زمان بره
  بازم نظر قطعی شما چیه..؟

  1. عرض کردم حذفیات کنکور قطچعی همین هاست ولی شاید برای نهایی بیشتر هم حذف بشه

   1. استاد یعنی حذفیات امتحان نهایی قطعی کم نمیشه بلکه شاید بیشتر هم بشه ؟؟؟

    1. حذفیات نهایی از معلمین خودتون در مدارس بگیرید . بهتر از من اطلاع دارند

 5. سلام استاد وقتتون بخیر
  ببخشید که سوال غیر مرتبط میپرسم ولی خواهشا جواب بدین خیلییی درگیرم
  استاد من خیلی جدی نخوندم تا الان ولی تقریبا میشه گفت از اواسط بهمن تا الان به طور متوسط هرروز حداقل 9ساعت مطالعه و 160تا تست رو داشتم الان حدود حداقل 11hبا 170تست ام ازمونای اواخر اذر رو 5000شدم مشاورم گفت الان چون از بودجه عقبی ازمون نرو تا به جمع بندیا برسیم خودمون ازمون بدیم
  الان میخوام جدی شروع کنم به خوندن ولی نا امیدی نمیزاره همش میگم مگه تو سه ماه میشه کاری کرد 😭😭😭😭😭هدفم پزشکی بهشتیه فقط میخام یکی بگه میشه که این ترس و ناامیدیم بریزه امیدی هست استاد؟

  1. کم تسلطی ها با تست راه بنداز و بعد سراغ مباحث نخوانده ارزشمند برو
   حتما فرصت داری که خودت برسونی و بالا بکشی حسابی
   به آخرش فکر نکن . فقط بجنگ و براش کاری کن تا هرشب راضی بخوابی

 6. سلام استاد خدا قوت
  حذفیات امتحان نهایی هم مثل حذفیات کنکوره یا فرق داره؟ اگه متفاوته پس کی حذفیات امتحان نهایی اعلام میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

  1. حذفیات کنکور در نهایی هم حتما حذف خواهند بود
   اما احتمالش هست که آموزش پرورش حتی بخواهد حذفیات بیشتری اعلام کنه برای نهایی خودش

 7. سلام خدمت شما
  وقتتون بخیر
  سوالی که برا من پیش اومده اینه که درس جعرافیای دهم که تو حدول تحربی هست در کنکور ازش سوال میاد وضریب داره؟

 8. سلام و خسته نباشید
  ببخشید این حذفیات فقط برای کنکور هستش؟
  من دوازدهم تجربی هستم و تقریبا همه میگن این حذفیات اصلا شامل امتحان نهایی خرداد نمیشه
  و واقعا الان موندم بالاخره برای خرداد حذفیات هستش یا نه
  ممنون میشم جواب من رو بدید🙏🙏🙏🌹

  1. این حذفیات برای خرداد امتحان نهایی هم هست و حتی شاید بیشتر هم باشه ؛ پیشنهاد من اینه اگر رتبه عالی میخواهی باید همه جا بدون توجه به حذفیات بخوانی

 9. سلام یک دانش آموز پایه به نظرتون اگر بخواد روزی ۴ساعت وقت بذاربرای کنکور یک روز درمیون تخصصی هازیست ریاضی /شیمی فیزیک بذارم ؟حدودا چندتا تست و ساعت مطالعه خوبه؟

  1. سلام
   ۴ ساعت وقت کمی برای کنکور هست ولی اگر مجبوری انقدر کم بخوانی حداقل روی تخصصی و عربی وقت بذار
   هر روز ۵ تا درس باشه . هر کدام ۱ ساعت .

   1. یعنی زیست وشیمی وعربی هروروزیک ساعت بذارم یک روز درمیون یک ساعت فیزیک ریاضی بذارم ؟
    به نظرتون با۴ساعت نهایت چندتاتست میتونم بزنم یعنی حداقل تست چندتاباشه چون فقط میتونم ۴ساعت وقت بذارم درگیری های دیگه ای دارم که اینجا نمیشه گفت

    1. سلام
     خرد کردن برنامه و تایم مطالعه هر درس تابعی از مباحثی هست که قراره مطالعه بشه
     گاهی برای مباحث سنگین و سخت تر از دروسی با ضرایب پایین تر باید اتفاقا زمان بیشتری قرار داد

 10. سلام اقای افشار عزیز
  می خواستم بدونم که امسال نسبت به سال گذشته از نظرتون کنکور اسون تر میشه؟چون سال گذشته تقریبا تمام دروس قبل شرایط کرونا تدریس شده بود ولی امسال تمام دروس مجازی و با کیفیت پایین تر از کلاس های حضوری آموزش داده شده. به نظرتون امکانش هست که سوالات کمی شبیه به سال 98 باشه؟

  1. مثل سال قبل خواهد بود
   درجه سختی مثل کنکور ۱۳۹۹ هست به نظر من و به سادگی ۹۸ نظام جدید نیست

 11. سلام استاد میشه بگید برای شروع از الان از چه منبعی برای زیست استفاده کنیم؟

  1. بستگی به سطح شما داره
   شرپع کار خیلی سبز / سطح بالا آی کیو

   1. سلام، در قسمت حذفیات شیمی ۳ وقتی گفته پیوند با زندگی ص ۸۳ حذفه یعنی ادامه‌ی اون که در ص ۸۴ هم اومده حذف می شه ؟
    و اینکه نوشته سازه های یخی و … از ص ۷۱ تا ص ۷۳ حذفه؛ تکلیف ادامش در ص ۷۴ چی می شه؟ آقا اون هم حذفه؟

  1. سلام
   از معلمین خودتان لیست قطعی حذفیات نهایی بگیرید
   همه معلمین دارند

  1. حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰ منتشر شده توسط سازمان سنجش قرار داده شده
   حذفیات نهایی هم در صورت تجمیع و تکمیل منتشر خواهیم کرد

 12. سلام استاد
  طبق سایت سنجش از جامعه(۳)درس۲ حذف شده ولی شما گفتین درس ۶

 13. سلام استاد افشار. من کلی توی سایت وزارت آموزش و پرورش گشتم ولی هرگز حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ وجود نداشت. درنهایت طبق گفته‌ی آموزش و پرورش به http://www.aee.medu.ir رفتم و فایلی رو از اونجا دانلود کردم که مربوط به “بارم‌بندی امتحانات نهایی در وضعیت قرمز” بود. فعلاً دارم طبق همون درس میخونم که یه سری حذفیات جزئی توش اعلام شده…
  درضمن آخرین اخبار کنکور رو هم از سایت شما میگیرم چون واقعاً معتبر هست و بهتون اعتماد کامل دارم 🙂

  1. هرچی حذفی هست همان چیزی هست که آموزش و پرورش و سنجش مشترک اعلام کردند و دیگه حذفی دیگری جایی ما هم ندیدیم

 14. حذفیات امتحان نهایی دقیق چه بخش هایی هستن
  آیا قابل اعتماده این حذفیات؟‌

  1. همین بخش هایی که برای کنکور حذف شده
   دو نمونه سوال از سال های قبل داشته باشی و کار کنی قبولید با نمره بالا

 15. سلام خواهشا حذفیات کتاب سلامت و بهداشت و علوم اجتماعی رو بگین………………..
  ممنون

 16. سلام خواهشا حذفیات کتاب های سلامت و بهداشت و هویت رو بزارین……
  ممنون

 17. سلام ببخشید اخه همه میگن حذفیات کنکور و نهایی یکی نیست…اخه این الان یکیه با کنکور…تکلیف ما چیه؟با چی باید پیش بریم واسه نهایی؟؟؟؟؟؟؟

  1. فایل pdf حذفیات نهایی دوازدهم در انتخاب این پست براتون آوردم که استفاده کنید

 18. حذفیات امتحان نهایی شیمی چیا هستن استاد؟ بخدا ما دیوانه شدیم روزی یه لیست برای شیمی بیرون میاد،از طرفی دبیر میگه شیمی برای نهایی اصلا حذفیات نداره

 19. سلام، اخبار شبکه یک امروز اعلام کرده برای امتحانات نهایی نهم و دوازده 1400، 30 درثد حذفیات شامل شدن و گفتن تو سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی در قسمت پایگاه کتاب های درسی می تونیم پیداشون کنیم. ولی هییییچ خبری نیست اصاا

 20. تو صدا و سیما گفتن که حذفیات نهایی ۱۴۰۰ اعلام شده و توی سامانه پژوهش و برنامه ریزی قسمت کتب درسی هستش ( که با گوشی می ری نمی تونی پیداش کنی ولی با لپ تاپ و کامپیوتر می شه ) چند تا پی دی اف وضعیت قرمز و زرد گذاشتن اونجا که با توجه به وضعیت قرمز برای هر کتاب درسی قسمتی گذاشته به عنوان مطالعه آزاد که منظورش همون حذفیاته
  و این مطالعات آزاد یا همون حذفیات دقیقا هموناییه که سنجش واسه حذفیات کنکور اعلام کرده
  به عبارت دیگه حدفیات نهایی و کنکور کاملا یکین

 21. سلام
  تو دفترچه حذفیات نوشتن که بر اساس شرایط قرمز این بخشا حذف میشن حالا اگه شرایط کرونا تا زمان امتحان ها عوض بشه چی؟
  خیلی فکرم رو درگیر کرده که بخونم یا نخونم

  1. خودتون برای کنکور و نهایی در تاریخ های اعلام شدده قبلی آماده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دکمه بازگشت به بالا